Odpověď na žádost o informace doručenou dne 28.02.2019

25. 3. 2019 Autor: Alena Koukalová

Krajský úřad Královéhradecké kraje
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 26.02.2019
NAŠE ZNAČKA (čj. nebo sp. zn.): KUKHK-IZ-23/OP/2019

VYŘIZUJE: Mgr. Vladimír Kučera Kpt. Jaroše 18
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495817 585
E-MAIL: vkucera@kr-kralovehradecky.cz IDDS: v4gueaj

DATUM: 06.03.2019 Počet listů: 2

Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5
Odpověď na žádost o informace doručenoudne 28.02.2019

Dne 28.02.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem vHradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí informací „ohledně reklam, které Úřad či podavatelé podnětů shledávají závadné v tom smyslu, jak to vyplývá z následujících bodů odst. 3, § 2, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy:

a) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů pohlaví,
b) nesmí ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost,
c) snižovat lidskou důstojnost,
d) obsahovat prvky pornografie a násilí.
A to vždy v rozmezí od 1. 1. 2018 až do 31. 12. 2018.

A) Žádáme o poskytnutí informace o počtu podnětů ohledně reklamy, kterou podatelé podnětů shledávají závadnou ve smyslu uvedeném výše.
B) Dále žádáme o poskytnutí informace o počtu zahájených správních řízení:
a) na základě vlastního šetření
b) na základě obdržených podnětů

 

C) Žádáme o kopie rozhodnutí vzešlých ze správního řízení a obrazový materiál reklam, jež byl součástí materiálů a důkazních prostředků pro správní řízení, které Úřad v rozmezí od 1. 1. 2018 až do 31. 12. 2018 vedl, ukončil nebo v nich zahájil řízení.
D) Žádáme o poskytnutí anonymizovaných kopií vyrozumění podatelům podnětů o důvodech nezahájení správního řízení, které Úřad odeslal odmítnutým podavatelům v případech, kdy se rozhodl řízení nezahájit a obrazový materiál související sdanými případy.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod spisovou značku KUKHK-IZ-23/OP/2019, posoudil ji akonstatoval, žesejedná ožádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dleustanovení §14 InfZ. O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor správní a krajský živnostenský úřad, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/.

Oddělení krajský živnostenský úřad, odboru správního a krajský živnostenský úřad kVašemu požadavku sdělilo, že vroce 2018 krajský živnostenský úřad neobdržel žádný podnět naporušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona číslo40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně adoplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, veznění pozdějších předpisů, ani nezahajoval ztéhož důvodu žádné správní řízení nazákladě vlastního šetření, a proto nemá kposkytnutí žádné kopie k bodům C) a D) žádosti.

Vzhledem ktomu, že jste vžádosti nespecifikovala, jakým způsobem chcete informace poskytnout, zasíláme Vám toto sdělení elektronicky prostřednictvím datové schránky NESEHNUTÍ a také navžádosti uvedenou e-mailovou adresu.

S pozdravem Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí