Odpověď na žádost o informace doručenou dne 27.02.2018

6. 3. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: neuvedeno
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-37/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 02.03.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0/ listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 27.02.2018

Vážený pane,

dne 27.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte následujících informací, citace:

„o tom, jaká byla výše státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kterou vyplatil váš kraj jednotlivým zařízením za péči poskytovanou v roce 2016. Žádáme o celkové částky vyplacené jednotlivým zařízením. Žádáme, aby byly zahrnuty částky vyplacené v lednu 2017 za péči poskytovanou v prosinci 2016, naopak, aby nebyly zahrnuty částky vyplacené v lednu 2016 za péči poskytovanou v prosinci 2015.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-37/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor sociálních věcí krajského úřadu, který k Vašim požadavkům uvedl následující.

V Královéhradeckém kraji existuje 1 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), které provozuje Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Pod tento právní subjekt spadá pracoviště ZDVOP při Dětském centru Dvůr Králové nad Labem s kapacitou 16 lůžek a ZDVOP při Dětské ozdravovně Království - Nový Nemojov s kapacitou 20 lůžek.

Do března roku 2016 bylo v Královéhradeckém kraji v provozu ještě jedno ZDVOP při Dětském domově a školní jídelně Nechanice. Ke dni 07.03.2016 však ředitel zařízení požádal o přerušení činnosti ZDVOP a tento stav trval až do března roku 2017, kdy bylo zrušeno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a činnost ZDVOP při Dětském domově a školní jídelně Nechanice zanikla. Za rok 2016 bylo tomuto ZDVOP vyplacen státní příspěvek v celkové výši 40 280 Kč.

V roce 2016 bylo na státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyplaceno celkem 5 961 440 Kč.

Odpověď zasíláme, dle Vašeho požadavku, na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

 

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

(dokument je elektronicky podepsán)