Odpověď na žádost o informace doručenou dne 27.02.2018

13. 3. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 27.02.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-36/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 09.03.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 1/ el. dokument
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 27.02.2018

Vážený pane magistře,

dne 27.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace:

„sdělení, zda jsou do plánu péče o PR Chropotínský háj taxativně zapracovány nálezy zajímavých saproxylofágních druhů ř. Coleoptera - druh Ampedus pomonae a druh Denticollis linearis. Dále zda je v plánu péče uveden autor obou nálezů a rok pozorování. U obou taxonů žádám o uvedení roku pozorování.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-36/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který jako orgán ochrany přírody k Vámi požadované informaci sdělil, že uvedené nálezy jsou uvedeny v samostatné příloze plánu péče o přírodní rezervaci Chropotínský háj pro období 2015-2024, kterou Vám jako žadateli krajský úřad poskytl již ve své odpovědi ze dne 26.02.2018 čj. KUKHK-IZ-25/OP/2018, kdy odpovídal na Vaši žádost o informace doručenou dne 12.02.2018, ve které jste vznesl s odkazem na InfZ mj. též požadavek na sdělení, zda byl či nebyl zpracován základní inventarizační průzkum bezobratlých živočichů PR Chropotínský háj.

Krajský úřad Vám ve své výše specifikované odpovědi přílohou poskytl kopii komentáře k základnímu entomologickému průzkumu v PR Chropotínský háj, která je přílohou plánu péče pro období 2015-2014. Uvedenou odpověď včetně této přílohy jste obdržel, dle svého požadavku, na Vámi uvedenou elektronickou adresu dne 27.02.2018.

Přestože jste již požadovanou informaci obdržel, povinný subjekt Vám pro úplnost tuto informaci poskytuje opakovaně v příloze svého sdělení.

Krajský úřad nemá k Vašemu dotazu žádné další informace, než ty, které Vám již byly poskytnuty.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

(dokument je elektronicky podepsán)

Soubory ke stažení

  • Příloha (pdf, 36 kB, 13.3.2018)

    komentář k zákl. entomologickému průzkumu v PR Chropotínský háj