Odpověď na žádost o informace doručenou dne 26.03.2019

12. 4. 2019 Autor: Tomáš Hrnčíř

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 26.03.2019
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-34/OP/2018

VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř

ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 518
E-MAIL: t.hrncir@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 03.04.2019

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenoudne 26.03.2019

Vážená paní,

dne 26.03.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací –

„Prosím vás o zaslání všech rozhodnutí o uložení pokuty, které vydal Krajský živnostenský úřad v Hradci Králové v rámci svého výkonu dozorové činnosti v oblasti reklamy na doplňky stravy, a to v období od 17. května 2015 k dnešnímu dni. Prosím tedy o doplnění své žádosti z loňského roku, vedené pod č. j. KUKHK-IZ-142/OP/2018.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-34/OP/2019, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor správní a krajský živnostenský úřad krajského úřadu, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/).

Oddělení krajského živnostenského úřadu odboru správní a krajský živnostenský úřad krajského úřadu k Vašemu požadavku uvedlo, že v žádosti uvedeném období nevydal žádné z poptávaných rozhodnutí.

Dále oddělení krajského živnostenského úřadu odboru správní a krajský živnostenský úřad krajského úřadu podotýká, že zákonem č. 202/2015 Sb., kterým byl s účinností od 17. 8. 2015 novelizován zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, přešly prakticky veškeré kompetence v dozoru nad doplňky stravy od krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Tuto odpověď Vám v souladu s Vaší žádostí zasíláme na e-mail: xxxxxxxxxxx.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí