Odpověď na žádost o informace doručenou dne 22.03.2019

10. 4. 2019 Autor: Vladimír Kučera

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: doručený dne 22.03.2019
NAŠE ZNAČKA (čj. nebo sp. zn.): KUKHK-IZ-33/OP/2019

VYŘIZUJE: Mgr. Vladimír Kučera
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 585
E-MAIL: vkucera@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 29.03.2019

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 22.03.2019

Dne 22.03.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí informací ohledně krajského referenda, konkrétně:

„1. Konalo se na území Vašeho kraje krajské referendum?

2. V případě kladné odpovědi na otázku č. 1. - Jaký byl výsledek tohoto/těchto referend?“

Sdělila jste, že informace žádáte poskytnout prostřednictvím v žádosti uvedené e-mailové adresy.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod spisovou značku KUKHK-IZ-33/OP/2019.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor krajského úřadu a to odbor správní a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/.

Oddělení vnitřní správy k Vaší žádosti uvedlo, že od účinnosti (01.01.2011) zákona číslo 118/2010 Sb., o krajském referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se na území Královéhradeckého kraje žádné krajské referendum nekonalo.

Odpověď na žádost o informace Vám v souladu s Vaším požadavkem zasíláme elektronicky na v žádosti uvedený e-mail.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí