Odpověď na žádost o informace doručenou dne 22.01.2018

6. 2. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 22.01.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-10/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 31.01.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0/ 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 22.01.2018

Vážený pane,

dne 22.01.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte následujících informací, citace (včetně chyb): „Tabulkový přehled Celkových počtů osob, které dostávají potravinovou pomoc, počtů vydaných jídel a finančních podílů Partnerů ze Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 (ve znění eventuálně uzavřených dodatků) přiřazený jednotlivě ke všem mateřských a základním školám, s nimiž Královéhradecký kraj tuto smlouvu uzavřel.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-10/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu, který k Vašemu požadavku uvedl následující.

Na základě výzvy č. 30-17-007 v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) pro školní rok 2017/18 se zapojilo 56 škol ze všech 5 okresů Královéhradeckého kraje. Úřad práce potvrdil splnění kritérií podpory u 411 dětí. V prvním pololetí reálně čerpalo pomoc 381 dětí na 40 školách. Z celkového projektového rozpočtu v částce 4.999.547,70 Kč bylo tedy ke konci roku 2017 vyčerpáno 606.369,15 Kč.

Vzhledem k podmínkám OP PMP považuje krajský úřad za nežádoucí zveřejňování názvu jednotlivých škol, jak požadujete. Cílem zapojení dětí do projektů je i podpora jeho zapojení do kolektivu, setření rozdílů mezi ním a ostatními dětmi a zajištění normálního režimu stravování dítěte ve škole. Z tohoto důvodu tedy např. ani školy samy na svých stránkách ani v budově neoznamují své zapojení do projektu. Zveřejňování jmen škol tedy může zvýšit riziko stigmatizace dětí(celkové nastavení pomoci v OP PMP je vedeno snahou, aby se o zapojení dítěte do programu nedozvědělo zejména jeho okolí nebo okolí rodiny - pokud s tím sama rodina nesouhlasí), toto riziko je menší v případě velkých spádových škol na velkých městech, kde je zapojeno hodně dětí, ovšem podstatně vyšší je v malých obcích při malém počtu zapojených dětí, kde by už samo zveřejnění jména školy mohlo pomoci identifikaci konkrétního dítěte.

Ke sdělení Vámi požadovaných informací se po konzultaci vyjádřil také řídící orgán, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, který k požadavku na konkrétní informace uvedl mimo již výše sdělená fakta názor, že pokud byste na poskytnutí požadovaných informací trval, bude muset krajský úřad vzít v potaz princip proporcionality (a zvážit tak např. možný konflikt práva na informace a práva na soukromí) a dle toho rozhodnout o poskytnutí či odmítnutí Vaší žádosti.

Závěrem krajský úřad uvádí, že některé z požadovaných informací lze dohledat ve veřejně přístupných zdrojích (registr smluv, zveřejněná usnesení rady, web Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1910 nebo http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/diky-projektu-obedy-do-skol-se-bude-v-kraji-stravovat-zdarma-339-deti-104996/ ).

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního
(dokument je elektronicky podepsán)