Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20.11.2017

7. 12. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: neuvedeno
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-112/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 27.11.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20.11.2017

Vážený pane,

dne 20.11.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací, citace: „žádám o informaci k vyměření hranice přírodní památky Orlice (evropsky významná lokalita) v katastru nemovitostí Hradec Králové v katastrálním území Malšovice, kde se nachází pozemek v mém vlastnictví č.p. 130/3. Přikládám mapku, o kterou lokalitu mám zájem (jedná se o sousední pozemky – č.p. 146/8, 146/65, 130/4, 130/1, 130/5, 131/16, 131/17, 146/68, st, 1507, st. 1505.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-112/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vašemu požadavku uvedl následující.

V současné době probíhá zaměření hranic navrhované přírodní památky Orlice v terénu. Následně po zřízení přírodní památky (nařízení Rady Královéhradeckého kraje bude zveřejněno ve Věstníku kraje), bude v terénu probíhat označení hranic přírodní památky v souladu s vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Krajský úřad dále sděluje, že p. p. č. 130/3, 131/17, 146/66 a st. p. č. 429 v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové nejsou situovány v území navrhované přírodní památky Orlice.

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního