Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20.03.2020

27. 3. 2020 Autor: Miroslava Hlavová

vodní tok Olešenka

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: KHK26
ZE DNE: 19.03.2020
NAŠE ZNAČKA (čj. nebo sp. zn.): KUKHK-IZ-31/OP/2020

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 585 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 26.03.2020

Počet listů: 3
Počet příloh: 2/el.dokumenty
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20.03.2020

Vážený pane doktore,

dne 20.03.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také krajský úřad nebo povinný subjekt), prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací souvisejících s vyřizováním Vaší předchozí žádosti o informace evidované pod sp. zn. KUKHK-IZ-26/OP/2020 (citace textu):

  • 1a. žádám o poskytnutí obsahu souboru AZ_olesen.dwg ve formátu, který je přijímán KÚKHK např.ve formátu PNG
  • 1b. žádám o poskytnutí obsahu souboru AZ_olesen.dwg po jeho zobrazení programem ArcView firmy ESRI ve verzi 9,0 a vyšší
  • 2a. žádám o poskytnutí obsahu souboru Q5_olesen.dwg ve formátu, který je přijímán KÚKHK např. ve formátu PNG
  • 2b. žádám o poskytnutí obsahu souboru Q5_olesen.dwg po jeho zobrazení programem ArcView firmy ESRI ve verzi 9,0 a vyšší
  • 3a. žádám o poskytnutí obsahu souboru Q20_olesen.dwg ve formátu, který je přijímán KÚKHK např. ve formátu PNG
  • 3b. žádám o poskytnutí obsahu souboru Q20_olesen.dwg po jeho zobrazení programem ArcView firmy ESRI ve verzi 9,0 a vyšší
  • 4a. žádám o poskytnutí obsahu souboru Q100_olesen.dwg ve formátu, který je přijímán KÚKHK např. ve formátu PNG
  • 4b. žádám o poskytnutí obsahu souboru Q100_olesen.dwg po jeho zobrazení programem ArcView firmy ESRI ve verzi 9,0 a vyšší.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod sp. zn. KUKHK-IZ-31/OP/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Předně považuje povinný subjekt za nutné vyjádřit se k Vašemu sdělení ve Vaší žádosti uvedeném, citace:

„Dne 02.03. 2020 mi byly doručeny písemnosti KUKHK-IZ-16/OP/2020, KUKHK-10/ZP/2020 a jeden DVD nosič se čtyřmi soubory AZ_olešen.dwg, Q5_olešen.dwg, Q20_olešen.dwg a Q100_olešen.dwg. Zásilka mi tentokrát byla doručena prostřednictvím držitele poštovní licence - České pošty. Poskytnuté soubory byly opět ve formátu DWG, které na osobním počítači se standardním programovým vybavením není možné otevřít. Když se to podařilo pomocí produktu, který je dostupný na internetu, ukázalo se, že na poskytnutých souborech ve formátu DWG nejsou digitální mapy (jak opakovaně sdělil KÚKHK), ale pouhé různobarevné čáry a černou čarou šikmě šrafovaná plocha. Je na místě předpoklad, že k neznázornění samotné digitální mapy došlo neprofesionálním převodem formátu DWG na formát PDF.“

Jak z obsahu žádosti, tak ze spisové dokumentace krajského úřadu vyplývá, že Vám byly opakovaně poskytovány informacev takovém formátu, v jakém jej má k dispozici povinný subjekt a v jakém jej obdržel od navrhovatele, v téže věci byly vyřizovány Vaše žádosti evidované pod sp. zn. KUKHK-IZ-10/OP/2020 (e-mailem na Vaši e-mailovou adresu), KUKHK-IZ-16/OP/2020 (poskytnutím nosiče DVD-R), dále doplněno KUKHK-IZ-22/OP/2020 a KUKHK-IZ-26/OP/2020. Tímto se povinný subjekt také odkazuje na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (dále jen ministerstvo) ze dne 12.03.2020 č. j. MZP/2020/550/323 sp. zn. ZN/MZP/2019/550/43, kterým byl Vámi napadanýpostup povinného subjektu při vyřizování Vaší žádosti o informace sp. zn. KUKHK-IZ-10/OP/2020 potvrzen. Z podrobného odůvodnění tohoto rozhodnutí mimo jiné také vyplývá, že krajský úřad Vám poskytl digitální podklad pro určení hranic záplavového území pro průtoky Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny záplavového území vodního toku Olešenka, obsahující pouze záplavové čáry při jednotlivých průtocích a čáru aktivní zóny a že tento podklad Vám byl poskytnut ve stejném formátu, v jakém ho krajský úřad obdržel od navrhovatele. Krajský úřad k návrhu na stanovení záplavových území obdržel od navrhovatele v digitální formě pouze zákres jednotlivých čar záplavového území, ovšem bez jakýchkoli jiných mapových vrstev. V opatření stanovujícím záplavové území vodního toku Olešenka ze dne 26.05.2008 tedy krajský úřad uvedl nepřesnou informaci, že k žádosti byla doložena mapa se zákresem záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a návrhem aktivní zóny v papírové i v digitální formě. Potom jste tedy mohl logicky předpokládat, že stejná mapa, jaká je v listinné podobě součástí stanovení záplavového území ze dne 26.05.2008, existuje i v digitální podobě a mohl jste předložení této digitální mapy požadovat. Krajský úřad Vám zaslal pouze čáry záplavového území, které nejsou umístěny na žádných jiných mapových vrstvách, a to aniž by Vám při této příležitosti vysvětlil, že digitální mapu v té podobě, jaká je listinnou přílohou stanovení záplavových území, ve skutečnosti jako podklad od správce toku neobdržel. Potom jste tedy logicky předpokládal, že Vám v této části nebyla poskytnuta informace úplná.

Ministerstvo k tomu následně uvedlo, že krajský úřad Vám poskytl podklad, který obdržel v digitální podobě v roce 2008 od správce toku tj. digitální zobrazení hranic záplavového území při jednotlivých průtocích. V tomto smyslu byla žádost o poskytnutí informace úplná, protože jiné digitální zobrazení hranic záplavového území státní podnik Povodní Labe k návrhu nepředložil.

Dále ministerstvo uvedlo, že i z této poskytnuté informace, která neobsahuje jiné mapové vrstvy, může žadatel zjistit polohu hranic záplavového území, neboť v poskytnutých souborech je i informace o umístění kteréhokoli bodu vyznačených hranic záplavového území v souřadnicovém systému JTSK, Krovak EastNorth, a to pomocí identifikačního kříže, jehož souřadnice se zobrazují v pravém dolním rohu náhledu. Pomocí těchto souřadnic pak je možno vyznačené hranice záplavového území zobrazit v kterékoli mapě.

Závěrem svého odůvodnění ministerstvo uvedlo, že krajský úřad pochybil v tom, že měl žadatele upozornit na to, že mapu, která je listinnou přílohou stanovení záplavového území, ve skutečnosti v digitální podobě od Povodí Labe, s. p. neobdržel. Toto pochybení ovšem nezpůsobuje, že by podaná informace byla neúplná. Krajský úřad poskytl žadateli tu digitální přílohu, kterou mu navrhovatel předložil, jiné podklady k návrhu na stanovení hranic záplavového území v digitální podobě krajský úřad k dispozici nemá.

Z obsahu Vaší žádosti doručené dne 20.03.2020 vyplývá, že dříve opakovaně poskytnuté soubory od krajského úřadu je možno otevřít pomocí produktu dostupného na internetu. Přesto požadujete po povinném subjektu, aby již dříve poskytnuté informace ve formátu, v jakém je má povinný subjekt k dispozici, převedl na formát dle Vašeho požadavku.

K tomuto Vašemu požadavku předně krajský úřad uvádí a odkazuje se na ustanovení § 2 odstavce 4 InfZ, ve kterém je výslovně uvedeno, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací(čímž převádění souborů do jiného formátu nepochybně je).

Přesto povinný subjekt se snahou o vstřícný přístup a dodržování principu dobré správy přistoupil k vyřízení Vaší žádosti i s vědomím, že může následovat Vaše stížnost na postup povinného subjektu, který mohl Vaši žádost o informaci odmítnout vydáním rozhodnutí. Povinný subjekt na základě předpokladu, že požadované informace v tomto formátu jsou pro Vás důležité a potřebné, postupoval tedy následovně.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení informatiky (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/). Tento odkaz na informační strukturu byl ověřen a je funkční (poznámka povinného subjektu).

Dříve opakovaně poskytnuté soubory krajského úřadu ve formátu .dwg: AZ_olešen.dwg, Q5_olešen.dwg, Q20_olešen.dwg a Q100_olešen.dwg byly převedeny na obrázkové soubory s koncovkou png. Velikost jednotlivých souborů je: 2 702 kB, 2 702 kB, 2 702 kB, 2 703 kB, v součtu 10 809 kB, co přesahuje technické možnosti odeslání prostřednictvím datové schránky v rámci jednoho sdělení (kapacita datové schránky je technicky v rámci systému nastavena na 10MB). Z tohoto důvodu bude toto sdělení zasláno včetně příloh do Vaší datové schránky dvakrát, v prvním sdělení přílohy AZ_olesen.png, Q5_Olesen.png, ve druhé datové zprávě budou k tomuto sdělení vloženy přílohy Q20_olešen.png a Q100_olešen.png

Tuto odpověď na žádost o informace včetně 4 příloh Vám zasíláme prostřednictvím Vaší datové schránky výše popsaným způsobem (2 totožná sdělení a 2 sobory ve 2 datových zprávách).

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

 

Soubory ke stažení