Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20.02.2018

6. 3. 2018 Autor: Vladimír Kučera

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 20.02.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-34/OP/2018

VYŘIZUJE: Mgr. Vladimír Kučera
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 585 
E-MAIL: vkucera@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 05.03.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20.02.2018

Vážený pane magistře,

dne 20.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) prostřednictvím elektronické podatelny Vaše podání, které obsahovalo mimo jiné žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací, citace:

1) „zda ze smlouvy o dílo na zpracování plánu péče o PP Čertovy hrady ze dne 24.4.2017 přímo vyplývá či nevyplývá pro zhotovitele nutnost osobní konzultace či telefonátu za účelem sepsání protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. V. smlouvy o dílo (vč. uvedení příslušného článku a odstavce smlouvy, z kterých toto případně vyplývá) a jaký je vztah této skutečnosti k čl. VIII. odst. (5) smlouvy o dílo týkající se zasílání veškerých dokumentů na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo.“

2) „Protokoly o předání a převzetí díla je nutné podepisovat jedině osobně na krajském úřadě? ... Existuje nějaký právní problém, který znemožnil odeslání protokolu k podpisu mé osobě poštou a pokud ano, který (s uvedením odkazu na příslušný zákon, vyhlášku, směrnici, jinou normu atp.). Také je mj. zvláštní, proč jsem tedy nebyl oficiálně pozván písemným dopisem po odevzdání díla do sídla objednatele vysloveně za účelem podpisu tohoto protokolu, když byla dle Vašich posledních dopisů má osobní návštěva pro sepsání protokolu tak klíčová a zásadní pro převzetí?“

3) „Existují protokoly o předání a převzetí obdobných děl na odboru životního prostředí, které byly k podpisu zhotovitelům zasílány poštou v písemné podobě, nebo veškeré protokoly byly podepisovány zhotoviteli prací pouze v sídle krajského úřadu a nikdy, ani v jediném případě, nedošlo k odeslání protokolu k podpisu poštovní zásilkou?“

O zaslání informací prosíte na v žádosti uvedený e-mail. Dále jste v písemnosti rozebíral nesouhlas s postupem odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu během a při ukončení Vaší spolupráce. Jednotlivé body žádosti očísloval krajský úřad pro přehlednost, i když ve Vašem dopise přímo takto očíslovány nejsou, neboť Vaše žádost je souvislým textem.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-34/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

S ohledem na Vaši žádost a požadované informace považuje krajský úřad za důležité Vás jako žadatele, který se na povinný subjekt obrací s čím dál větší intenzitou požadavků s odkazem na InfZ týkajících se obdobných věcí, upozornit, že dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. V rámci dobré správy se povinný subjekt snažil Vaše dotazy zodpovědět, i když to není jeho zákonná povinnost. Povinný subjekt upozorňuje, že do budoucna může o podáních označených jako žádost o informace s odkazem na InfZ obsahujících dotazy na názory, budoucí rozhodnutí či vytváření nových informací, které mu budou adresovány, rozhodnout o odmítnutím takové žádosti v souladu s ustanovením §  15 odst. 1 InfZ.

Krajský úřad dále uvádí, že právo na informace není právo na odpověď na jakýkoli požadavek, jakoukoli otázku, tedy právo na repliku.

Krajský úřad s odkazem na ustanovení § 3 odst. 3 InfZ uvádí, že informací se pro účely InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vámi požadovaným informacím sdělil následující.

Ad 1), 2)

Co ze smlouvy o dílo na zpracování plánu péče o PP Čertovy hrady pro Vás jako zhotovitele vyplývalo či nevyplývalo, mělo být dle názoru krajského úřadu zřejmé již ze samotného textu dané smlouvy. Předmět smlouvy o dílo ze dne 24.04.2017 je vymezen dle čl. I. odst. 1 takto, citace.:

„Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve zpracování návrhu na vyhlášení, návrhu plánu péče a po projednání dle ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK"), zpracování konečné podoby plánu péče a návrhu na vyhlášení o zvláště chráněné území, přírodní památku Čertovy hrady v katastrálním území Lipnice u Dvora Králové. Předmětem plnění je zpracování listinné i elektronické verze návrhu na vyhlášení a návrhu plánu péče o výše uvedené zvláště chráněné území v souladu s vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Návrh plánu péče včetně návrhu na vyhlášení bude zpracován a předán objednateli v 1 listinném vyhotovení a 3x v elektronické formě na CD/DVD. Zhotovitel předá textové dokumenty ve formátu *.doc (MS Word 2000 a vyšší) a *.pdf, tabulky ve formátu *.xls (MS Excel 2000 a vyšší). Geografická data ve formátu *.shp — vektorová vrstva pro využití v GIS. Mapové přílohy budou dodány jak v tištěné tak digitální podobě a to ve formátu *.jpg nebo *.pdf. Předmětem plnění je také účast zhotovitele na projednání návrhu plánu péče s dotčenými orgány státní správy, orgány samosprávy kraje dle pokynu objednatele. Návrh plánu péče musí obsahovat vyhodnocení současného stavu navrhovaného zvláště chráněného území a návrhy opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany. Dále bude obsahovat základní inventarizační průzkumy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (cévnaté rostliny, obratlovci a bezobratlí). Součástí zpracování návrhu plánu péče o přírodní památku Čertovy hrady bude i parcelní vymezení dle aktuálního stavu katastru nemovitostí v dotčeném území.

Po projednání návrhu plánu péče ve smyslu ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů bude dle závěrů tohoto projednání a dle pokynů objednatele návrh plánu péče upraven do konečné podoby plánu péče, který bude objednateli předán ve 3 listinných vyhotoveních a 3x v elektronické formě na CD/DVD. Zhotovitel předá textové dokumenty ve formátu *.doc (MS Word 2000 a vyšší) a *.pdf, tabulky ve formátu *.xls (MS Excel 2000 a vyšší). Geografická data ve formátu *.shp — vektorová vrstva pro využití v GIS. Mapové přílohy budou dodány jak v tištěné tak digitální podobě a to ve formátu *.jpg nebo *.pdf. Plán péče bude zpracován na období 2018 až 2027 (vše v tomto odstavci společně dále také jako „dílo").“

Předání díla je upraveno v čl. V. smlouvy, který mimo jiné v odst. 2 stanoví, citace:

„Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla včetně podepsání protokolu o odstranění všech případných vad.“

K projednání poštou zaslaného návrhu plánu péče ani k sepsání protokolu o převzetí díla jste se nedostavil, ač jste k tomu byl objednatelem písemně vyzván (viz č. j. KUKHK"7573/ZP/2017 ze dne 10.01.2018). Ve výzvě stanovené lhůtě nedošlo z Vaší strany ani k odstranění zjištěných vad díla.

Ad 3)

Protokoly o předání díla jsou zpravidla sepisovány v sídle Královéhradeckého kraje (při fyzickém předání listinné i digitální podoby plánu péče), popř. v terénu (v případě managementových prací přímo v ZCHO). Královéhradecký kraj ani krajský úřad nevede samostatnou evidenci místa a způsobu podepisování protokolů o převzetí díla.

Závěrem krajský úřad poznamenává, že smluvní vztah mezi Vámi a Královéhradeckým krajem byl ukončen na základě oboustranné dohody, dle které smluvní strany vzájemně nepožadují žádná plnění.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

(dokument je elektronicky podepsán)