Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20.02.2018

6. 3. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 20.02.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-33/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472  E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 02.03.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20.02.2018

Vážený pane,

dne 20.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace:

Počet žádostí ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., které Královéhradecký kraj obdržel v roce 2017.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-33/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byly požádány všechny odbory krajského úřadu.

Na základě sdělení jednotlivých odborů krajského úřadu povinný subjekt uvádí, že v roce 2017 neobdržel žádnou žádost podanou ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

(dokument je elektronicky podepsán)