Odpověď na žádost o informace doručenou dne 19.03.2020

27. 3. 2020 Autor: Miroslava Hlavová

nabídka na dodávku respirátorů

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: 20200318-1
ZE DNE: 18.03.2020
NAŠE ZNAČKA: KUKHK-IZ-30/OP/2020

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 25.03.2020

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 19.03.2020

Vážený pane,

dne 19.03.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také krajský úřad nebo povinný subjekt) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), ve které se domáháte odpovědi na následující dotazy týkající se onemocnění COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 a informace zveřejněné na sociální síti Facebook na profilu uživatele Lenka Hornová ve smyslu, že Královéhradeckému kraji byla oficiálně zaslána nabídka na dodávku respirátorů v ceně 45,- Kč za 1 kus. Tato nabídka měla přijít od dodavatele, který dodává stejné vybavení pro nahrávací studio, které produkuje seriál Modrý kód a vybavení mělo pocházet z Číny, citace textu:

  • „1) Je pravda, že Královéhradecký kraj (dále jen „KHK“) obdržel nabídku na dodávku zdravotnického materiálu podle informací uvedených výše?
  • 2) Pokud ano, přiložte, prosím do odpovědi i tuto nabídku.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod spisovou značku KUKHK-IZ-30/OP/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byly požádány věcně příslušné odbory krajského úřadu – odbor kancelář hejtmana a odbor zdravotnictví (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/), které k Vámi uvedeným dotazům, v rámci svých kompetencí, sdělily níže uvedené skutečnosti.

Odbor zdravotnictví k Vašim dotazům uvedl, že nemá žádné informace o uvedené nabídce na dodávku zdravotnického materiálu.

Odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení k Vašemu dotazu uvedlo, že nemá žádné informace o uvedené nabídce na dodávku zdravotnického materiálu a vzhledem k tomu, že zde není uvedený dodavatel, nelze ani nabídku dohledat. Tuto informaci může povinný subjekt pouze rozvinout na základě sdělení pracovníka, který prověřil v rámci shromažďovaných nabídek pro Krizový štáb obdržení nabídky zdravotnického materiálu od neznámého dodavatele - rouška za 10 Kč a respirátor KN95(FFP2) s cenou kolem 45 Kč/ks.

K výše poskytnutým informacím považuje povinný subjekt za důležité doplnit své sdělení v tom smyslu, že Vámi položený dotaz včetně přílohy – screenshotu (záznamu obrazovky) facebookového příspěvku byl velmi obecný a neobsahoval žádné konkrétní údaje (např. název údajné společnosti z Činy, konkrétní znění nabídky, datum či nějaké číslo jednací, kterým by byly jednotlivé územní celky či jejich představitelé osloveni, konkrétní text určený krajům a podobné faktické údaje) vyjma uvedených cen, staly se tak tyto ceny jediným kritériem v rámci vyhledávání povinného subjektu a z této skutečnosti vyplývá poskytnutá informace uvedená výše, tedy nebyla vyhledána žádná nabídka.

Jelikož z obsahu a povahy Vaší žádosti bylo zřejmé, že ani Vám nejsou známa žádná konkrétní fakta, kterými byste mohl svoji žádost konkretizovat či doplnit, nepřistoupil nakonec povinný subjekt k postupu daném InfZ, a to konkrétně ustanovením § 14 odstavce 5 písmena b) kterým je dáno, že v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele vel lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Závěrem tedy povinný subjekt shrnuje, že přestože by byl na místě postup daný výše zmíněným ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) InfZ z důvodu příliš obecné formulace žádosti, přistoupil, s ohledem k současné situaci a se snahou o zamezení šíření falešných zpráv, v rámci svých možností a daných konkrétních kritérií (ceny) k uspokojení požadavku žadatele výše uvedeným způsobem.

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí