Odpověď na žádost o informace doručenou dne 19.3.2019

12. 4. 2019 Autor: Tomáš Hrnčíř

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 19.03.2019
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-29/OP/2019

VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř

ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 518
E-MAIL: t.hrncir@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 01.04.2019

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 01.11.2018

Vážený pane,

dne 19.03.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací –

1. „Poskytnutí informace formou kopie listiny ze spisů vedených stavebním úřadem, a to:

a. územního rozhodnutí o umístění stavby nadzemního elektrického vedení distribuční soustavy UU404781 – odbočky z kmenové linky VN 363 - 35 kV, Dobruška - Rychnov n. Kněžnou k trafostanici TS 96 Vyhnanice – obec, vedeného na pozemku parc. č. 743/1 v katastrálním území Nová Ves u Voděrad s vyznačeným dnem nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí,

b. společného povolení, kterým se stavba nadzemního elektrického vedení distribuční soustavy UU404781 – odbočky z kmenové linky VN 363 - 35 kV, Dobruška - Rychnov n. Kněžnou k trafostanici TS 96 Vyhnanice – obec, vedeného na pozemku parc. č. 743/1 v katastrálním území Nová Ves u Voděrad s vyznačeným dnem nabytí právní moci tohoto společného povolení,

c. veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující pro umístění stavby nadzemního elektrického vedení distribuční soustavy UU404781 – odbočky z kmenové linky VN 363 - 35 kV, Dobruška - Rychnov n. Kněžnou k trafostanici TS 96 Vyhnanice – obec, vedeného na pozemku parc. č. 743/1 v katastrálním území Nová Ves u Voděrad s vyznačením účinnosti veřejnoprávní smlouvy,

d. územní souhlas s umístěním stavby nadzemního elektrického vedení distribuční soustavy UU404781 – odbočky z kmenové linky VN 363 - 35 kV, Dobruška - Rychnov n. Kněžnou k trafostanici TS 96 Vyhnanice – obec, vedeného na pozemku parc. č. 743/1 v katastrálním území Nová Ves u Voděrad s vyznačením právních účinků územního souhlasu,

e. listinu s vyznačeným dnem uvedení do provozu zařízení elektrizační soustavy - nadzemního elektrického vedení distribuční soustavy UU404781 – odbočky z kmenové linky VN 363 - 35 kV, Dobruška - Rychnov n. Kněžnou k trafostanici TS 96 Vyhnanice – obec, vedeného na pozemku parc. č. 743/1 v katastrálním území Nová Ves u Voděrad.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-29/OP/2019, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. 

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/.

Oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu k Vašemu požadavku uvedlo, že krajský úřad ke shora uvedené stavbě nevydával v pozici prvoinstančního správního orgánu žádný z uvedených správních aktů, ani nevedl žádné odvolací řízení týkající se uvedené stavby, jehož výsledkem by bylo vydání správního rozhodnutí.

Pro úplnost odbor územního plánování a stavebního řádu uvádí, že podle ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle tohoto zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora, eviduje a ukládá příslušný stavební úřad.

V případě požadavku o poskytnutí informací ze spisů je proto nutné obrátit se s žádostí k věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu. Pro katastrální územní Nová Ves u Voděrad je příslušným obecným stavebním úřadem Městský úřad Rychnov nad Kněžnou.

Tuto odpověď Vám zasíláme v souladu s Vaším požadavkem do datové schránky xxxxxxxx.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí