Odpověď na žádost o informace doručenou dne 19.01.2018

31. 1. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 17.01.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-9/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 24.01.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/ listů 1
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 19.01.2018

Vážený pane inženýre,

dne 19.01.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte zaslání nájemních smluv na parcely 330/1, 328 nacházející se v k.ú. Pec pod Sněžkou, které má, dle Vašich informací, Královéhradecký kraj uzavřeny se Skiresortem Černá hora – Pec. Na těchto uvedených pozemcích se nachází přístupová cesta na Javorské a Vébrovy boudy v Peci pod Sněžkou.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-9/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor organizační a právní krajského úřadu – oddělení majetkové, které k Vašemu požadavku poskytlo kopii nájemní smlouvy uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a společností MEGA PLUS s.r.o. dne 30.05.2014 a která se týká uvedených pozemků č. parc. 330/1 (okolí objektu Karkulka – dojezd sjezdovky Javor 3) a č. parc. 328 (okolí objektu Karkulka – dojezd sjezdovky Javor 3) v k.ú. Pec pod Sněžkou. Návrh na výběr nájemců a souhlas s pronájmem pozemků byl součástí usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/612/2014 z 10. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 05.05.2014.

Následně dne 13.02.2015 byl uzavřen dodatek k výše uvedené a v kopii Vám poskytnuté nájemní smlouvě (Vámi uvedených pozemků se netýká), ve kterém byl článek I. nájemní smlouvy doplněn o další dvě části pozemků, byla změněna celková výměra pozemků a výše základního ročního nájemného a v článku V. byla doplněna jedna lokalita. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 15.12.2014 usnesením č. RK/38/1703/2014.

Dále byl dne 15.10.2015 uzavřen druhý dodatek k výše uvedené a v kopii Vám poskytnuté nájemní smlouvě (Vámi uvedených pozemků se netýká) týkající se článku IV., kterým je pronajímatel oprávněn jednou ročně upravit výši nájemného dle indexu průměrné roční míry inflace vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, a to písemným oznámením pronajímatele doručeným nájemci nejpozději do 1. listopadu daného roku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 05.10.2015 usnesením č. RK/29/1372/2015.

Závěrem krajský úřad uvádí, že předmětného pozemku č. parc. 328 v k.ú. Pec pod Sněžkou se týkala ještě Dohoda o skončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene, uzavřená dne 24.01.2017. V úvodním ujednání této dohody je uvedeno, že smluvní strany (Královéhradecký kraj a společnost Ski Pec a.s.) uzavřely dne 15.10.2015 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 333/2 a p.p.č. 328 v k.ú. Pec pod Sněžkou za účelem umístění přípojky NN k přibližovacímu pásu na dojezdu sjezdovky Javor 3, Pec pod Sněžkou, včetně. Touto dohodou došlo k ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene a smluvní strany prohlásily, že veškeré závazky vzniklé na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene mají ke dni oboustranného podpisu této dohody za vyrovnané. O uzavření této dohody rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě pověření ze den 12.12.2016 schváleného Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/46/1886/2016.

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

Příloha:

  • - kopie nájemní smlouvy – 1 list