Odpověď na žádost o informace doručenou dne 18.02.2019

18. 3. 2019 Autor: Tomáš Hrnčíř

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 18.02.2019
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-20/OP/2019
VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř

ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 518
E-MAIL: t.hrncir@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 04.03.2019

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 18.02.2019

Vážený pane,

dne 18.02.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací (citace vč. případných chyb):

1. Jaký software využívá kraj pro řádné vedení účetnictví? Jaká je cena tohoto softwaru za 1 licenci?

2. Jaký software využívá kraj pro pořizování a evidenci zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje a rady kraje? Jaká je cena tohoto softwaru za 1 licenci?

3. Využívá kraj nějaký software pro evidenci a správu majetku? V případě, že ano tak jaký konkrétní (název)? Jaká je cena tohoto softwaru za 1 licenci?

4. Jaký způsob zabezpečení informačních technologií kraj využívá? Jaká konkrétní bezpečnostní pravidla jsou využívána a jaký konkrétní software kraj k zabezpečení využívá? Jaká je cena tohoto softwaru za 1 licenci?

5. Jaké osobní údaje a prostřednictvím jakých systémů kraj tyto údaje zpracovává? Jaká je cena tohoto softwaru za 1 licenci?

6. Jaký další software kraj používá při realizaci svých působností? Vždy uveďte konkrétní činnost a k jejímu zajištění používaný software.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-20/OP/2019, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor kancelář ředitele krajského úřadu, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/).

Oddělení informatiky odboru kancelář ředitele krajského úřadu k Vašemu požadavku uvedlo následující odpovědi na Vaše dotazy.

Otázka 1.: Jaký software využívá kraj pro řádné vedení účetnictví? Jaká je cena tohoto softwaru za 1 licenci?

Odpověď: Ginis od spol. GORDIC. Jelikož se jedná o multilicenci, tedy hromadnou licenci pro neomezený počet uživatelů krajského úřadu, příp. uživatelů krajských organizací, není možné cenu za 1 licenci stanovit.

Otázka 2.: Jaký software využívá kraj pro pořizování a evidenci zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje a rady kraje? Jaká je cena tohoto softwaru za 1 licenci?

Odpověď: Usnesení a úkoly volených orgánů od spol. T-Mapy. Jelikož se jedná o multilicenci, tedy hromadnou licenci pro neomezený počet uživatelů krajského úřadu, příp. uživatelů krajských organizací, není možné cenu za 1 licenci stanovit.

Otázka 3.: Využívá kraj nějaký software pro evidenci a správu majetku? V případě, že ano tak jaký konkrétní (název)? Jaká je cena tohoto softwaru za 1 licenci?

Odpověď: Fama+ od společnosti Tesco SW. Jelikož se jedná o multilicenci, tedy hromadnou licenci pro neomezený počet uživatelů krajského úřadu, příp. uživatelů krajských organizací, není možné cenu za 1 licenci stanovit.

Otázka 4: Jaký způsob zabezpečení informačních technologií kraj využívá? Jaká konkrétní bezpečnostní pravidla jsou využívána a jaký konkrétní software kraj k zabezpečení využívá? Jaká je cena tohoto softwaru za 1 licenci?

Odpověď: HW firewal (Cisco ASA) a SW firewall (Windows), Eset. Jelikož se jedná o multilicenci, tedy hromadnou licenci pro neomezený počet uživatelů krajského úřadu, příp. uživatelů krajských organizací, není možné cenu za 1 licenci stanovit. Krajský úřad má schválenou bezpečnostní politiku, zahrnující konkrétní bezpečnostní pravidla, která je neveřejným dokumentem a informace z ní nemohou být předány.

Otázka 5: Jaké osobní údaje a prostřednictvím jakých systémů kraj tyto údaje zpracovává? Jaká je cena tohoto softwaru za 1 licenci?

Odpověď: Informace ke zpracovávání osobních údajů na Královéhradeckem kraji jsou kompletně uvedeny na webových stránkách kraje. Konkrétně na odkazu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-podle-ss-18-odst--2-zakona-c--101-2000-sb--16824/. Jelikož se jedná o multilicence, tedy hromadné licence pro neomezený počet uživatelů krajského úřadu, příp. uživatelů krajských organizací, není možné cenu za 1 licenci stanovit.

Otázka 6: Jaký další software kraj používá při realizaci svých působností? Vždy uveďte konkrétní činnost a k jejímu zajištění používaný software.

Odpověď: V tabulce na uvedeném odkazu u dotazu číslo 5 je uveden právní titul a účel zpracování, tedy konkrétní činnost. Pokud krajský úřad používá nějaký IS, tak je zmiňován buď v účelu zpracování nebo jiném sloupci. Tato tabulka tedy obsahuje veškeré IS, které krajský úřad používá při realizaci svých působností.

V souladu s Vaším požadavkem Vám tuto odpověď zasíláme na e-mail: XXX.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí