Odpověď na žádost o informace doručenou dne 17.01.2018

6. 2. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 17.01.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-8/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 31.01.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 1/ el.dokument
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 17.01.2018

Vážená paní,

dne 17.01.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací, citace:

„1. Poskytnutí informace o tom, jestli má Královéhradecký kraj v současnosti uzavřenou účinnou smlouvu či rámcovou smlouvu či memorandum o spolupráci se společností ČEZ, a.s., se sídlem 1444/2, Praha 4, PSČ 24053, IČ 452 74 649.

2.  Zaslání výše uvedené smlouvy či smluv.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-8/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byly požádány všechny odbory krajského úřadu.

Odbor kancelář ředitele krajského úřadu k Vašemu požadavku uvedl, že v současné době není uzavřena smlouva se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649, která by se týkala dodávky elektrické energie. Fakturaci za elektrickou energii provádí vůči kraji Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. Jednou za více let je provedena veřejná zakázka (elektronická aukce) na dodavatele elektrické energie za celý kraj (pro kraj a příspěvkové organizace kraje) oddělením veřejných zakázek společností CIRI (Centrum investic rozvoje a inovací), IČ: 71218840, Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, e-mail: info@cirihk.cz.

Odbor investic krajského úřadu k Vašemu požadavku uvedl, že má v současné době k dispozici jednu smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou se společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ: 45274649. Tato smlouva je v kopii vložena jako elektronická příloha k tomuto dokumentu.

Dále odbor investic uvedl, že má v současné době dále uloženy smlouvy se společností ČEZ distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jejichž předmětem jsou realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (v roce 2017 se jednalo o 5 smluv) a s toutéž společností dále uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (v roce 2017 se jednalo o 7 smluv).

Předmětem Vašeho dotazu ale společnost ČEZ distribuce, a.s., IČ: 24729035 nebyla, tato informace je poskytnuta krajským úřadem pouze pro dokreslení situace, že Královéhradecký kraj vlastní majetek, jehož správa, údržba, opravy, tedy investice do něj, jsou spojeny s nemalým počtem smluvních vztahů.

Ostatní odbory krajského úřadu nedisponují žádnou smlouvou uzavřenou se společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ: 45274649.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního
(dokument je elektronicky podepsán)

Příloha:

  • -dle textu: soubor „ČEZ_smlouva_o_právu_provést_stavbu.pdf“

 

Soubory ke stažení

  • smlouva (pdf, 1591 kB, 6.2.2018)