Odpověď na žádost o informace doručenou dne 17.01.2018

29. 1. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 17.01.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-6/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 24.01.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 0/ listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 17.01.2018

Vážený pane magistře,

dne 17.01.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace: „Veškeré písemné dokumenty přejímacího řízení na plán péče o PP Čertovy hrady dle smlouvy o dílo z 24.4.2017.“ Dále se ve svém podání odkazujete na článek V. smlouvy o dílo, a uvádíte, že dle tohoto článku je objednatel ve zhotovitelem uvedeném termínu povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a tento protokol Vám dosud nebyl zaslán.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-6/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k vašemu požadavku uvedl následující.

Žádaná informace měla obsahovat protokol z přejímacího řízení dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Královéhradeckým krajem (dále také „objednatel“) a Vámi jako zhotovitelem, datované dne 24.4.2017, na zpracování návrhu plánu péče a návrhu na vyhlášení přírodní památky Čertovy hrady v k.ú. Lipnice u Dvora Králové.

Královéhradecký kraj obdržel dne 21.11.2017 Vaše sdělení ze dne 18.11.2017 (vypraveno dne 20.11.2017), ve kterém jednostranně odstupujete od třech smluv o dílo uzavřených na zpracování návrhu na vyhlášení, návrhů plánů péče a jejich následné projednání v případech přírodní památky Čertovy hrady dle smlouvy o dílo ze dne 24.04.201 (a dále přírodní rezervace Miletínská bažantnice – smlouva o dílo ze dne 04.05.2017 a přírodní rezervace Hoříněvská bažantnice smlouva o dílo ze dne 04.05.2017). Závěrem svého sdělení uvádíte, že po dosavadní spolupráci s krajským úřadem nemáte o další spolupráci sebemenší zájem. Zároveň jste v této své písemnosti uvedl, že další komunikaci s objednatelem žádáte písemně buď v elektronické podobě ve formátu pdf s elektronickým podpisem či formou doporučených dopisů, citace: „žádné osobní konzultace na úřadě, žádné telefonáty“.

Tímto svým sdělením jste fakticky znemožnil objednateli sepsat protokol o předání a převzetí díla ve smyslu čl. V. smlouvy o dílo (viz příloha č. 2). Dle tohoto článku k předání dokončeného díla slouží předávací protokol. Dle uzavřené smlouvy o dílo je podmínkou předání a převzetí díla podpis protokolu o předání a převzetí díla v písemné formě. Krajský úřad Královéhradeckého kraje na Vaše sdělení ze dne 18.11.2017 reagoval písemností ze dne 24.11.2017, ve které sdělil důvod neplatnosti odstoupení od smlouvy z Vaší strany a navrhnul uzavřít dodatky k výše uvedeným smlouvám, kde bude konstatováno, že se smluvní strany dohodly na ukončení spolupráce a vzájemně nepožadují žádná plnění.

Dne 27.11.2017 obdržel Královéhradecký kraj Vaše sdělení, ve kterém souhlasíte s navrženým postupem, tj. že ke všem třem výše uvedeným smlouvám budou uzavřeny dodatky, kde bude konstatováno, že strany se dohodly na ukončení spolupráce a vzájemně nepožadují žádná plnění. Na základě tohoto Vašeho sdělení Rada Královéhradeckého kraje na své řádné schůzi dne 11.12.2017 schválila uzavření dohody o ukončení smluv o dílo na zpracování návrhu na vyhlášení, návrhů plánů péče a jejich projednání v případech přírodní památky Čertovy hrady, přírodní rezervace Miletínská bažantnice a přírodní rezervace Hoříněvská bažantnice. Dne 13.12.2017 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Vám jako zhotoviteli zaslal 4 paré dohody o ukončení smluv o dílo k podpisu.

Z Vašeho dopisu ze dne 18.12.2017 adresovaném hejtmanovi Královéhradeckého kraje, PhDr. Jiří Štěpánovi, Ph.D. vyplynulo, že jste jako zhotovitel změnil názor a dohodu o ukončení smluv o dílo podepisovat nehodláte. Z tohoto důvodu Královéhradecký kraj pokračoval v přejímacím řízení s tím, že Vám vytkl konkrétní vady předaného díla. Jelikož jste neodevzdal objednateli „dílo“ v souladu se smlouvou ze dne 24.04.2017 a odmítal se dostavit k sepsání protokolu, vyzval Vás objednatel písemností čj. KUKHK-7573/ZP/2017 ze dne 10.01.2018, abyste nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy odstranil v písemnosti uvedené vady díla, popřípadě, abyste se ve stejném termínu dostavil do sídla objednatele k sepsání řádného protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. V. smlouvy o dílo.

Zřejmě v reakci na výše uvedenou výzvu jste zaslal coby přílohy písemnosti ze dne 12.01.2018 podepsanou dohodu o ukončení smluv o dílo. K podpisu dodatku smluv o dílo došlo i ze strany objednatele dne 23.01.2018, dohoda tak nabyla platnosti.

Z tohoto důvodu se stalo sepsání protokolu či pokračování v přejímacím řízení bezpředmětným.

Závěrem odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu uvedl, že Vám byl na Vaši žádost písemností krajského úřadu čj. KUKHK-7573/ZP/2017 ze dne 18.01.2018 navrácen Vámi zpracovaný návrh plánu péče i návrh na vyhlášení přírodní památky Čertovy hrady včetně dat na CD.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

(dokument je elektronicky podepsán)