Odpověď na žádost o informace doručenou dne 17.01.2018

25. 1. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 17.01.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-7/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 22.01.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0/ 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 17.01.2018

Vážená paní,

dne 17.01.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte následujících informací, citace: „Dne 13. 3. 2017 byla Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, podána výzva na podávání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – kosení travních porostů ve zvláště chráněném území, přírodní památce bělohradská bažantnice v k. ú. Lázně Bělohrad. Krajský úřad Královéhradeckého kraje stanovil, že hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena a nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude posouzena jako nejvýhodnější. V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999) vás žádám o poskytnutí následující informace: jaká byla vítězná, tj. nejnižší cena?“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-7/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který uvedl následující.

Kosení travních porostů ve zvláště chráněném území, přírodní památce Bělohradská bažantnice, bylo v roce 2017 prováděno na celkem dvou samostatných dílčích plochách dle specifik stanovených v platném plánu péče o přírodní památku. Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a zhotovitelem managementových prací byla první část území pokosena za celkovou cenu 26.000 Kč a druhá část území byla pokosena za celkovou cenu 79.000 Kč.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

(dokument je elektronicky podepsán)