Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 16.12.2016

Poslední aktualizace: 11. 1. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
16.12.2016 | ZOI HK_ex_opu KUKHK-IZ-197/VZ/2016 02.01.2017

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail

Vnitra a krajský živnostenský úřad Miroslava Hlavová| 472

Stížností a dozoru obcí mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 1

Počet příloh: 0 / listů

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 84.1, S5

 

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 16.12.2016

 

Vážený pane doktore,

dne 16.12.2016 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), značky ZOI HK_ex_opu, ze dne 16.12.2016, ve které žádáte o následující informace ve věci poskytnutí stížností povinným subjektem nadřízenému orgánu, citace (včetně chyb):

1) Byla součástí písemnosti ze dne 25.11.2016 (viz č.j.: KUKHK-STI-144/VZ/2016-4, str. 4) i kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že lze vyzvat občana, aby opustil jednání veřejného zasedání zastupitelstva, který (podle sdělení starosty Cejnara ze dne 9.11.2016) Obec vyhledala a poskytne jej po uhrazení požadovaných nákladů ?

2) Pokud je odpověď na bod 1) ANO, žádám poskytnutí kopie tohoto dokumentu.

3) Vycházel KÚ KHK (při potvrzení požadované výše nákladů) ze zjištění, že požadovaný dokument skutečně existuje, nebo KÚ KHK pouze čerpal ze sdělení Obecního úřadu Olešnice v Orlických jako např.ve STI-45/VZ/2015-3 (kopie plné moci udělené povinným subjektem JUDr. Kadlečkovi). V tomto rozhodnutí KÚ KHK poskytl informaci, že plná moc poskytnutá povinným subjektem neexistuje. Povinný subjekt požadovanou kopii plné moci (po abdikaci starostky Skalické) bez problémů poskytl jako kopii dopisu (ZOI 224) ze dne 26.10.2016.

4) Měl KÚ KHK (před vydáním rozhodnutí KUKHK-STI-144/VZ/2016-4) k dispozici kopii dokumentu (požadovaného žadatelem) nebo vycházel z tvrzení povinného subjektu, že žadatel požadovaným dokumentem disponuje (KÚ KHKSTI-66/VZ/2015-4). V tomto případě KÚ KHK až po dvojím rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR (Č.J. MV-83192-4/ODK-2016 a MV-83192-11/ODK-2016) zaslal kopie dokumentů, které rozhodně nebyly požadovanou smlouvou. Rovněž po abdikaci starostky Skalické, povinný subjekt poskytl 9.11.2016 (ZOI 227- oprava) informaci, že tento dokument neexistuje.“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-197/VZ/2016, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Po seznámení s obsahem Vaší žádosti předně krajský úřad sděluje, že v rozhodnutí čj. KUKHK-STI-144/VZ/2016 byla potvrzena výše úhrady sdělená Vám povinným subjektem, neboť Vámi podaná stížnost dle ustanovení § 16a odstavce 1 písmena d) InfZ byla na výši úhrady sdělené povinným subjektem. Nadřízený orgán při přezkumu vycházel ze sdělení a spisových materiálů doručených povinným subjektem, ze kterých bylo zřejmé, že povinný subjekt vyhledal požadované informace a po uhrazení částky za odeslání informací poštou Vám je poskytne.

 

Ad 1) Ne.

Ad 2) Krajský úřad nemá dokument k dispozici.

Ad 3), 4) Krajský úřad vycházel z tvrzení povinného subjektu.

 

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba, MPA

vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

 

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad– spokojený občan.

tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Autor: Miroslava Hlavová