Odpověď na žádost o informace doručenou dne 16.02.2018 a 22.02.2018

6. 3. 2018 Autor: Vladimír Kučera

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 16.02.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-32/OP/2018

VYŘIZUJE: Mgr. Vladimír Kučera
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 585 
E-MAIL: vkucera@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 05.03.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 16.02.2018a 22.02.2018

Vážený pane magistře,

dne 16.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace:

„poskytnutí/zaslání nabídky soutěžitele BAK Stavební společnost a.s., a GEOSAN GROUP, a. s., která byla předmětnou u veřejné zakázky Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby, jejíž systémové číslo je P17V00000523 “.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-32/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. Dne 22.02.2018 byla krajskému úřadu doručena totožná písemná žádost o informace, která byla zařazena do stejného spisu výše uvedeného čísla jednacího a krajský úřad na obě dvě obsahově totožné žádosti odpovídá tímto jedním sdělením.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor investic krajského úřadu, který k Vámi požadované informaci sdělil, že Královéhradecký kraj je ve smyslu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadavatelem veřejné zakázky „Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby“. Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele a rozeslal všem  účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru dodavatele. Dne 01.03.2018 uplynula lhůta pro podání námitek na popsanou veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 242 odst. 1 ZZVZ a dle ustanovení § 124 ZZVZ jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni uzavřít písemnou smlouvu v souladu s nabídkou vybraného dodavatele tak, aby byla smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu.

Zadavatel bude tedy v souladu s ustanovením § 124 ZZVZ činit kroky směřující k uzavření smlouvy.

V souladu s ustanovením § 218 odst. 2 písmeno a) ZZVZ zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení. Dle ustanovení § 51 odst. 1 ZZVZ je zadávací řízení ukončeno uzavřením smlouvy, rámcové dohody, zavedením dynamického nákupního systému nebo v okamžiku uvedeném v odstavci 2 v případě zrušení zadávacího řízení.

Vzhledem k tomu, že zadávací řízení není v současné době ještě ukončeno, zadavatel Vám nemůže poskytnout požadované informace týkající se obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení.

Protože zadavatel administruje zadávací řízení prostřednictvím externího právního subjektu, očekáváme, že uzavření smlouvy proběhne během následujících týdnů, nejdéle do 1 měsíce od marného uplynutí lhůty pro podání námitek.

Jakmile odpadne zákonný důvod pro neposkytnutí informací, tedy bezodkladně po uzavření smlouvy bychom Vám zaslali požadované informace.

Protože v současné době nemáme spisovou dokumentaci předmětné veřejné zakázky u sebe v sídle krajského úřadu, neboť se nachází u administrátora zakázky, nemůžeme bohužel odhadnout, jestli neobsahuje informace, které by nebylo možné poskytnout z důvodů vymezených v ustanovením §§ 7 až 11 InfZ. Nejpravděpodobnější je nutnost odmítnutí, tedy znečitelnění či anonymizace osobních údajů, pokud by se v nabídkách vyskytovaly.

Krajský úřad po zvážení všech okolností vyřizování Vaší žádosti o informace, tedy nepřistoupil k rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť je předpoklad, že v brzké době odpadnou překážky pro poskytnutí informací, jak již bylo popsáno výše.

Pokud by krajský úřad vydával rozhodnutí o odmítnutí žádosti a vy jste se do něj odvolal, tak ještě před uplynutím zákonných lhůt (15 denní lhůta od doručení rozhodnutí pro možnost odvolání a 15 denní lhůta od doručení odvolání pro postoupení nadřízenému orgánu či autoremeduru) odpadnou důvody odmítnutí požadovaných informací a tyto Vám budou poskytnuty.

Toto sdělení Vám zasíláme prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

(dokument je elektronicky podepsán)