Odpověď na žádost o informace doručenou dne 16.02.2015

19. 2. 2015 Autor: Miroslava Hlavová

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
Doručený dne 16.02.2015 IZ-12/VZ/2015 17.02.2015

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad |   oddělení stížností a dozoru obcí  | Miroslava Hlavová│472 | mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na žádost o informace doručenoudne 16.02.2015

Vážený pane,

dne 16.02.2015 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se obracíte na krajský úřad se žádostí o poskytnutí informací – cit.:

o podpoře sportu, kterou poskytuje vaše město (obec) sportovním klubům. Zajímá mě především kdy, jak a o jakou podporu mohou sportovní organizace na Vašem území požádat a jakými pravidly se poskytování této podpory řídí. Pokud je tato informace dostupná na vašich webových stránkách, postačí mi uvedení odkazu, kde lze informace najít“.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. IZ-12VZ/2015, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ která ale neobsahuje všechny potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. Dle ustanovení § 14 odstavce 2 věty první InfZ musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, což z Vaší žádosti zřejmé není.

Poskytování informací v rámci veřejné správy upravuje výše uvedený InfZ. Žadatel o informace postupuje zejména dle ust. § 14 InfZ, ve kterém je upraven postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace. Dle ust. § 14 odst. 2 InfZ ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li ohlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li s e od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

V ust. § 14 odst. 3 InfZ se uvádí, že je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. V dalších odstavcích je upraven postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace. Královéhradecký kraj má postup pro žadatele upraven na svých webových stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zivotni-situace/zivotni-situace-obcan/1-1-18704/ včetně formuláře pro žadatele o informaci http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/templates/9--zadosti-o-informace-156/ .

Z podrobného posouzení obsahu Vaší žádosti vyplývá Váš požadavek informací o podpoře sportu obecně určený na poskytovatele „naše město (obec)“. K tomuto Vašemu požadavku uvádíme, že povinný subjekt, na který jste se s výše citovanou žádostí obrátil, je Královéhradecký kraj, nikoliv město (obec).

Pokud jste se tedy obrátil se svojí žádostí na Královéhradecký kraj, domníváme se, že pravděpodobně požadujete sdělení, jakou podporu sportu poskytuje Královéhradecký kraj a v rámci dobré správy Vám sdělujeme následující.

Královéhradecký kraj má na svých webových stránkách zveřejněny veškeré informace týkající se dotačních programů, (informace, formuláře, podmínky), odkaz na obecnou informaci: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1700. Pro dotační oblast sport a tělovýchova bylo na rok 2015 vypsáno osm dotačních programů, bohužel ale výzva pro všechny již byla ukončena. Veškeré informace naleznete přímo na tomto odkazu http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=10 .

Toto sdělení zasíláme dle Vašeho požadavku na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

S pozdravem

 

 

 

Ing. Miroslav Vrba, MPA

vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

Stránka 2 z 2

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec KrálovéVstřícný, rychlý a profesionální úřad

tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan.

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz