Odpověď na žádost o informace doručenou dne 15.11.2017

29. 11. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: neuvedeno
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-111/OP/2017 Vážený pan

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 23.11.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 15.11.2017

Vážený pane,

dne 15.11.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí informací o celkovém počtu vychovatelek/vychovatelů zaměstnaných v našem kraji na prvním stupni základních škol a jejich zařazení do platových tříd. Následně požadujete vyplnit přiloženou tabulku, ve které jsou rozlišeny platové třídy a počty vychovatelů/vychovatelek.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-111/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor školství krajského úřadu, který k Vašemu požadavku uvedl předně skutečnost, že krajský úřad má k dispozici pouze údaje o počtech vychovatelek/vychovatelů u škol zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji a škol zřízených Královéhradeckým krajem.

Dále odbor školství upozornil, že dle svých údajů, které má k dispozici, není schopen rozlišit 1. a 2. stupeň a nemá žádnou zákonnou povinnost takové informace v požadovaném formátu shromažďovat.

Níže uvedená data vycházejí z údajů dostupných odboru školství krajského úřadu dle posledního sběru dat resortního mzdového výkazu P1c-01 k 30. 9. 2017. Jedná se o úvazky vychovatelů ve školních družinách škol zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji a Královéhradeckým krajem na 1. i 2. stupni.

Platová třída Počty úvazků vychovatelů/ek
Platová třída 8 36,629
Platová třída 9 442,427
Platová třída 10 16,393
Celkem 495,449

Toto sdělení zasíláme elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

(dokument je elektronicky podepsán)