Odpověď na žádost o informace doručenou dne 13.03.2020

27. 3. 2020 Autor: Miroslava Hlavová

cesta na pozemku p. č. 328 k. ú. Pec pod Sněžkou

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 13.03.2020
NAŠE ZNAČKA: KUKHK-IZ-29/OP/2020

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 25.03.2020

Počet listů: 3
Počet příloh: 1
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 13.03.2020

Vážený pane magistře,

dne 13.03.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také krajský úřad nebo povinný subjekt) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), ve které se domáháte odpovědi na následující dotazy (v souvislosti s již vyřízenou žádostí o informace podanou u krajského úřadu společností … ,kterou zastupujete, dne 19.01.2018, evidovanou povinným subjektem pod sp zn. KUKHK-IZ-9/OP/2018 a jejíž zaslaná příloha, dle Vašeho sdělení, nesouvisela s položeným dotazem a netýkala se cesty na pozemku p. č. 328 k. ú. Pec pod Sněžkou), citace textu:

  • „1) na základě čeho (jakého dokumentu/souhlasu/rozhodnutí) bylo povoleno odstranění cesty z pozemku p. č. 328? Žádáme o jeho zaslání. Vámi dříve předložený souhlas byl určen pouze k opravě cesty na jiných pozemcích a jiným subjektem.
  • 2) na základě čeho (jakého dokumentu/souhlasu/rozhodnutí) bylo povoleno zatrubnění potoka, který na pozemku p.č. 328 teče a rozšíření umělého zasněžování na parcelu 330/1. Žádáme o jeho zaslání.
  • 3) Existují k těmto stavebním činnostem souhlasy vlastníků okolních staveb? Pokud ano, žádáme o jejich zaslání.
  • 4) kdo z Vašeho úřadu prováděl kontroly provedených prací a zda tyto byly odsouhlaseny? Pokud ano, žádáme o předložení příslušného dokumentu?“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod spisovou značku KUKHK-IZ-29/OP/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byly požádány věcně příslušné odbory krajského úřadu – odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství a odbor organizační a právní (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/), které k Vámi uvedeným dotazům týkajícím se cesty na pozemcích p. č. 328 a 330/1 v k. ú. Pec pod Sněžkou, v rámci svých kompetencí, sdělily následující skutečnosti.

Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu k položeným dotazů uvedl, že s předmětnými pozemky v rámci své činnosti nikterak nenakládal a o nakládání s nimi ze strany Královéhradeckého kraje mu nejsou informace známy. Nicméně v rámci svých kompetencí rozhodoval (vydané rozhodnutí pod číslem jednacím KUKHK-1368/DS/2020-2(Ma)  ze dne 09.01.2020) coby správní orgán v odvolacím řízení vedeném ve věci posouzení právní povahy cest (zda se jedná o veřejně přístupné účelové komunikace) v k. ú. Velká Úpa I a Pec pod Sněžkou (správní řízení zahájené podáním žádosti spol. …., dne 01.11.2018 u Městského úřadu Trutnov) o odvoláních proti rozhodnutí Městského úřadu Trutnov číslo jednací MUTN 59561/2019, sp. zn. 2018/8706/V/KOP ze dne 12.07.2019, přičemž odvoláním napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k projednání Městskému úřadu Trutnov.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (oddělení stavebního řádu) uvedl, že není příslušným správním orgánem ve věcech týkajících se povolení či odstranění pozemní komunikace na uvedeném pozemku.

Odbor životního prostředí a zemědělství se v rámci svých kompetencí vyjádřil pouze k zatrubnění potoka sdělením, že informace týkající se zatrubnění potoka by mohl sdělit vodoprávní úřad Městského úřadu Trutnov, který by toto povoloval.

Oslovený odbor organizační a právní, respektive jeho majetkové oddělení, po prostudování obsahu Vaší žádosti uvedl, že se intenzivně zabýval všemi dostupnými materiály, které měl k dispozici, Po podrobném prostudování celé historie prostoru kolem pozemku p. č. v k. ú. Pec pod Sněžkou 328 a pro dokreslení celkové situace uvedl, že je nutno podoktnout, že blízko zmíněného pozemku proběhla akce “Revitalizace U-rampy, přibližovací pás na dojezdu sjezdovky Javor 3, Pec pod Sněžkou, k níž bylo vydáno územní rozhodnutí ve věci umístění stavby Městským úřadem Pec pod Sněžkou pod č. j. SO-226/15-Po dne 13.11.2015, stavebník spol. …“ řádně zkolaudovaná pod č. j. SO-292/16-Po ze dne 11.11.2016 (které se za Královéhradecký kraj účastnil pracovník oddělení majetkového a předmětem nebylo zrušení cesty, ale likvidace U-rampy) a na ni navazující akce (netýkající se pozemku p. č. 328 v k. ú. Pec pod Sněžkou) „zpevnění části pozemku p. č. 330/1 pro zimní koridor“ na základě “Smlouvy o provedení prací - zpevnění pozemku“ ze dne 23.01.2017 uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a městem Pec pod Sněžkou).

K přímo Vámi položeným dotazům, s ohledem na výše zmíněné skutečnosti, tedy povinný subjekt shrnuje, že Královéhradecký kraj jako vlastník zmiňovaného pozemku nežádal o odstranění cesty a zároveň ani nikdo o odstranění cesty Královéhradecký kraj nežádal. Zatrubnění potoka a rozšíření umělého zasněžování na parcelu p. č. 330/1 nikdo Královéhradecký kraj nežádal, ani u povinného subjektu nebyl dohledán žádný dokument k této problematice se vztahující. V návaznosti na toto nelze zodpovědět kladně ani dotazy položené v bodech 3 a 4.

Nicméně povinný subjekt v příloze toho sdělení poskytuje Dohodu o provedení prací – zpevnění pozemku, která se týkala, jak bylo uvedeno výše, pozemku p. č. 330/1 o výměře 8 941m² nacházejícího se v k. ú. Pec pod Sněžkou. Předmětem smlouvy bylo zajištění příjezdu k ubytovacím a rekreačním zařízením v lokalitě Javor a Javoří Důl zpevněním „zimního koridoru“ v šíří 3 m pro pohyb vozidel na pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Pec pod Sněžkou. Tento koridor umožňuje přímé napojení na stávající komunikaci do Javořího Dolu tak, aby tato lokalita byla přístupná v době provozu lyžařského areálu Pec pod Sněžkou. Více dokumentů s touto stavbou souvisejících by potom mělo být uloženo na Městském úřadě Pec pod Sněžkou.

Odpověď na žádost o informace Vám zasíláme, dle Vašeho požadavku, na e-mailovou adresu .

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí