Odpověď na žádost o informace doručenou dne 13.02.2018

2. 3. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 13.02.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-30/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 27.02.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 13.02.2018

Vážený pane magistře,

dne 13.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace:

1) sdělení, zda platný plán péče o PP Čertovy hrady na období 2010 – 2019 navrhuje nějaká opatření (vč. značení hranice ZCHÚ) hrazená orgánem ochrany přírody či nikoli.

Ve Vašem dopisu č.j. KUKHK-IZ-21/OP/2018 uvádíte že „dosud platný plán péče o toto území žádná opatření, která by měla být hrazená či zajišťovaná Královéhradeckým krajem, samostatně nenavrhuje.“

Přitom v textové části plánu péče, který mám k dispozici, je např. v kapitole 3.3. „Zaměření a vyznačení území v terénu“ uváděno, že „je nezbytné značení na stromech provést znovu (s pomocí GPS a katastrální mapy)“. V kapitole 4.1 „Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (prací)“ je uváděno značení hranice ZCHÚ s nákladem 1 200,- Kč a v plánu péče jsou uváděna dokonce i další opatření.

Prosím o podrobnější osvětlení tvrzení ve Vašem výše uvedeném dopisu, které pravděpodobně není v souladu s dosud platným plánem péče.

2) Která úřední osoba krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, připravila informace pro dopis č.j. KUKHK-IZ-21/OP/2018 a je tedy plně zodpovědná za pravdivost obsahu?

3) Kterému orgánu ochrany přírody taxativně stanoví zákon č. 114/1992 Sb. povinnost označovat v terénu přírodní památky a přírodní rezervace mimo území národních parků a CHKO, když to není dle Vašeho dopisu č.j. KUKHK-IZ-21/OP/2018 povinností krajských úřadů (krajů)? Znamená to, že označování PP a PR je zcela dobrovolné, nemusí být vůbec prováděno a záleží jen na vůli krajských úřadů, zda značení daných ZCHÚ provedou či nikoli?

4) Dodržování ust. vyhlášky č. 64/2011 Sb. není pro krajské úřady povinné?

5) Jaká je funkce vyhlášky č. 64/2011 Sb.?

6) Je vyhláška č. 64/2011 Sb. obecně závazným právním předpisem platícím pro krajské úřady či není?

7) Jaká je funkce zpracovaných a schválených plánů péče? Jde pouze o splnění taxativní zákonné povinnosti krajského úřadu dle §77a zákona č. 114/1992 Sb.?

8) Který orgán ochrany přírody a krajiny zajišťuje realizaci péče o zvláště chráněné území PP Čertovy hrady dle ust. §38 odst. 6 zák. č. 114/1992 Sb. a zda přitom postupuje podle schváleného plánu péče.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-30/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

S ohledem na obsah požadovaných informací považuje krajský úřad v první řadě za důležité Vás jako žadatele, který se na povinný subjekt obrací s čím dál větší intenzitou požadavků s odkazem na InfZ týkajících se obdobných věcí, upozornit, že dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

S odkazem na ustanovení § 3 odst. 3 se informací pro účely InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Vaše požadavky na informace uvedené pod body 4), 5), 6) a 7) jsou právě dotazy na názory povinného subjektu a požadují po povinném subjektu, aby vytvářel nové informace. V rámci dobré správy se povinný subjekt snažil Vaše dotazy zodpovědět, i když to není jeho zákonná povinnost. Povinný subjekt upozorňuje, že do budoucna může o podáních označených jako žádost o informace s odkazem na InfZ obsahujících dotazy na názory, budoucí rozhodnutí či vytváření nových informací, které mu budou adresovány, rozhodnout o odmítnutím takové žádosti v souladu s ustanovením §  15 odst. 1 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vámi požadované informaci sdělil následující.

Ad 1), 3), 7), 8) – ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) stanoví, že plán péče o národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo přírodní památku a ochranné pásmo těchto zvláště chráněných území nebo o chráněnou krajinnou oblast (dále jen "plán péče") je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o  dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro  rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.

Orgán ochrany přírody potom stanoví priority péče o zvláště chráněné území.

Informace uvedená ve sdělení č.j. KUKHK-IZ-21/OP/2018 ze dne 12.02.2018, které jste prokazatelně obdržel a na které se sám v textu své žádosti odkazujete, je zcela vyčerpávající a plně odpovídá skutečnosti.

Ad 2) Informace pro sdělení krajského úřadu č.j. KUKHK-IZ-21/OP/2018 ze dne 12.02.2018 připravila Mgr. Kateřina Mašková.

Ad 4), 5), 6) Vyhláška č. 64/2011 Sb. je obecně závazným právním předpisem, tj. je závazná i pro krajské úřady. Funkce vyhlášky vyplývá z jejího obsahu a krajský úřad doporučuje žadateli si předmětnou vyhlášku prostudovat. Krajský úřad upozorňuje žadatele, že není oprávněn k podávání legislativních výkladů k obecně závazným právním předpisům.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí