Odpověď na žádost o informace doručenou dne 13.02.2018

2. 3. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 13.02.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-29/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 27.02.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 13.02.2018

Vážený pane magistře,

dne 13.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace:

výčet managementových zásahů a opatření realizovaných v posledních 10 letech v PP Svatá Anna dle schváleného plánu péče o tuto PP, z prostředků krajského úřadu, resp. Královéhradeckého kraje, s uvedením úředních osob krajského úřadu zodpovědných za celkový současný stav PP. Součástí výčtu zásahů a opatření bude rovněž uvedena cena za realizaci prací vč. DPH a název subjektu zajišťující danou realizaci prací.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-29/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vámi požadované informaci sdělil následující.

Účelem zřízení přírodní památky Svatá Anna je ochrana čedičového vrchu s teplomilnou dubohabřinou s výskytem ohrožených druhů flóry. V roce 2014 bylo ve zvláště chráněném území, přírodní památce Svatá Anna v souladu s platným plánem péče a v souladu s vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování a označování chráněných území, v platném znění, realizováno označení hranic pruhovým značením. Současně byly instalovány 4 ks tabulí s malým státním znakem a 1 informační tabule. Zhotovitelem managementových prací byl Ing. Martin Brich. Předmětem uzavřené smlouvy o dílo byl závazek zhotovitele spočívající nejen v označení hranice přírodní památky Svatá Anna (5 ks tabulí), ale také v označení hranice přírodní památky Ostruženské rybníky (10 ks tabulí). Z tohoto důvodu byla celková smluvní cena za označení obou výše citovaných zvláště chráněných území stanovena ve výši 39 900 Kč.

Krajský úřad pro úplnost uvádí, že péči o zvláště chráněné území, přírodní památku Svatá Anna, má v gesci Ing. Ivana Bartošová, Ph.D.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

(dokument je elektronicky podepsán)