Odpověď na žádost o informace doručenou dne 13.02.2018

2. 3. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: neuvedeno
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-28/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 22.02.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 13.02.2018

Vážený pane,

dne 13.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace (dokumentů), citace:

„Všechny rozhodnutí krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody o výjimkách dle § 45b zákona č. 114/1992. Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-28/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vámi požadované informaci uvedl, že pro území, kde je Krajský úřad Královéhradeckého kraje věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody, tj. mimo území správ CHKO a KRNAP, NPP a NPR nebyla dosud vydána žádná výjimka dle ust. § 45b zákona č. 114/1992. Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, tj. výjimka ze zákazů poškozovat evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

(dokument je elektronicky podepsán)