Odpověď na žádost o informace doručenou dne 12.02.2018

2. 3. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 12.02.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-27/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 26.02.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 12.02.2018

Vážený pane magistře,

dne 12.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace:

Sdělení, zda je PP Cidlinský hřeben ke dni podání této žádosti označena v terénu dle vyhlášky č. 64/2011 Sb. pruhovým značením a dostatečným množstvím tabulí s malým státním znakem ČR a tabulí s uvedením kategorie zvláště chráněného území ve smyslu ust. § 10 citované vyhlášky (konkrétně odst. (1) písm. b) a odst. (4)).“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-27/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vámi požadované informaci sdělil, že od roku 2013 připravoval na území stávající přírodní památky (PP) Cidlinský Hřeben vyhlášení PP Kozlov – Tábor, která je zároveň evropsky významnou lokalitou Kozlov – Tábor. V řešeném území tak proběhly inventarizační průzkumy, byl zpracován plán péče a byly učiněny kroky, které měly vést k vyhlášení PP Kozlov – Tábor a jejímu následnému označení v souladu s vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Při aktualizaci národního seznamu evropsky významných lokalit novelizovanou legislativou ČR byla vyřazena u evropsky významné lokality Kozlov – Tábor kategorie ZCHÚ - přírodní památka, což v praxi znamenalo, že právně pominuly důvody, pro které byla EVL Kozlov – Tábor vyhlašována jako zvláště chráněné území. V roce 2015 proběhlo označení evropsky významné lokality Kozlov – Tábor v souladu s vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Následně, vzhledem ke končící platnosti plánu péče o PP Cidlinský hřeben, zadal krajský úřad v loňském roce vypracování nového plánu péče o PP Cidlinský hřeben, jehož součástí bude i zhodnocení stávajícího označení PP Cidlinský hřeben. Termín odevzdání nového plánu péče je i s ohledem na skutečnost, že je v řešeném území schvalován nový lesní hospodářský plán stanoven na den 01.03.2018. Krajský úřad předpokládá, že bude postupovat v souladu s doporučeními, která budou v novém plánu péče směrem k označení či novému vymezení hranic PP Cidlinský hřeben navrhována.

Krajský úřad lokalitu v roce 2015 a 2016 opakovaně navštívil i se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (Mgr. Jitka Laburdová) a nezaznamenal porušení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ani související vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Případné další informace lze získat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo žádat bližší informace na telefonním čísle 725 560 755 – Ing. Aleš Novák.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

(dokument je elektronicky podepsán)