Odpověď na žádost o informace doručenou dne 12.02.2018

2. 3. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 12.02.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-26/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 26.02.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 12.02.2018

Vážený pane magistře,

dne 12.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace:

  • 1) sdělení, které konkrétní náležitosti stanovené vyhláškou č. 64/2011 Sb. nesplňoval odevzdaný plán péče o PP Čertovy hrady
  • 2) sdělení, které konkrétní náležitosti dle smlouvy o dílo nesplňoval odevzdaný plán péče o PP Čertovy hrady
  • 3) sdělení, který nezávislý orgán/instituce řeší spory mezi objednateli a zhotoviteli na základě smluv o dílo (sensu lato)

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-26/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vámi požadovaným informacím uvedeným pod body 1) a 2) odkazuje na své sdělení čj. KUKHK-7573/ZP/2017 ze dne 10.01.2018, nazvané Oznámení o pokračování přejímacího řízení dle smlouvy o dílo uzavřené dne 24.04.2017, výzva objednatele k odstranění vad díla, které Vám bylo prokazatelně doručeno. V tomto sdělení byly podrobně a zcela konkrétně specifikovány vady předaného návrhu na vyhlášení a návrhu plánu péče o přírodní památku Čertovy hrady.

K Vámi uvedenému dotazu pod bodem 3) krajský úřad uvádí, že spory vyplývající ze smluv uzavíraných dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou příslušné řešit soudy.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

(dokument je elektronicky podepsán)