Odpověď na žádost o informace doručenou dne 12.01.2018

23. 1. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 12.01.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-4/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 17.01.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/ el. dokument
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 12.01.2018

Vážený pane magistře,

dne 12.01.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí seznamu veškerých veřejných zakázek na služby – konkrétně plány péče o ZCHÚ zadaných krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany přírody v roce 2017 a požadujete u každé jednotlivé zakázky uvedení následujících údajů:

název služby

název a IČ dodavatele

zda byla daná zakázka zadána přímo či na základě výběrového/poptávkového řízení (pak i seznam všech oslovených/soutěžících zhotovitelů a jejich IČ, rovněž s uvedením jejich nabídkové ceny s DPH a celkové náklady na danou službu včetně DPH.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-4/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který uvedl následující.

Zpracování plánů péče o zvláště chráněná území, která náleží do působnosti Královéhradeckého kraje, resp. krajského úřadu ve smyslu ustanovení § 77a odst. 2 a ustanovení § 77a odst. 4 písm. e) zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je zajišťováno vybranými zhotoviteli dle zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřních předpisů krajského úřadu. Vámi požadovaný seznam plánů péče s konkrétně uvedenými údaji je zpracován v tabulce, která je přílohou tohoto sdělení. V tabulce jsou uvedeni oslovení uchazeči, z kolonky „nabídková cena“ je potom zřejmé, kteří z oslovených uchazečů nabídli a jakou cenu. Dále je pak uveden vybraný zpracovatel, cena dle smlouvy, a zda a jak proběhla konečná fakturace.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

(dokument je elektronicky podepsán)

 

Příloha:

  • -dle textu soubor „Plány péče_2017_vše.xlsx“

 

Soubory ke stažení