Odpověď na žádost o informace doručenou dne 09.01.2018

18. 1. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 09.01.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-3/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 16.01.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 0/ 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 09.01.2018

Vážený pane,

dne 09.01.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) duplicitně (ve 14:01:27 hod a 14:07:22 hod) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací, citace: „Kolik a kdo (např. politici, úřad apod.), poskytl těmto subjektům dotace, granty a finanční podporu v jaké výši za rok 2014, 2015, 2016 a 2017. Jedná se o občanská sdružení, spolky a právní subjekty. 

  • a) TK Východočeská sportovní z.s., IČ: 270 29 069, se sídlem Edvarda Beneše 1557/18, 500 12 Hradec Králové
  • b) Východočeský tenisový spolek z.s., IČ: 036 48 729, se sídlem K Vinici 1901, 530 02 Pardubice
  • c) Východočeská sportovní asociace z.s., IČ: 036 44 642, se sídlem K Vinici 1901,530 02 Pardubice
  • d) Východočeský tenisový svaz o.s., IČ: 270 51 803, se sídlem K Vinici 1901, 530 02 Pardubice“.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-3/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byly požádány věcně příslušné odbory krajského úřadu – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, odbor kancelář hejtmana, odbor školství a odbor ekonomický.

Dle sdělení odboru kanceláře hejtmana byl z jejich kapitoly poskytnut finanční dar v roce 2014 organizaci TK Východočeská sportovní z. s., jednalo se o částku 30.000 Kč na tiskové a kondiční soustředění talentované mládeže královéhradeckého kraje.

Odbor školství žádnému z uvedených subjektů v daném období dotaci či jinou finanční podporu ze své kapitoly neposkytl.

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací k Vašemu požadavku poskytl níže uvedené přehledy poskytnutých dotací z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje, který je součástí rozpočtu Královéhradeckého kraje. Všechny uvedené dotace jsou poskytnuty v souladu s platnými dokumenty, které jsou, stejně jako poskytnutá dotace, schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.

Platné dokumenty o poskytování výše uvedených dotací a dále zařazení jednotlivých dotací do dotačních programů je v souladu se zásadami transparentnosti umístěno v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje „DOTIS“ na webové adrese

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx

Rovněž tak jsou součástí zveřejněného usnesení Zastupitelstva, které o poskytnuté dotaci rozhodlo.

Odbor ekonomický v rámci kontroly rozpočtu výše uvedené finanční částky potvrdil.

Sdělení zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

(dokument je elektronicky podepsán)