Odpověď na žádost o informace doručenou dne 08.03.2020

24. 3. 2020 Autor: Tomáš Hrnčíř

financování oprav silnic, dopravní obslužnost

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 08.03.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-28/OP/2020

VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 518
E-MAIL: t.hrncir@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 23.03.2020

Počet listů: 2
Počet příloh: 1 elektronická
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 08.03.2020

Vážená paní,

dne 08.03.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací –

„1. Sdělení výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za účelem financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje, a za účelem úhrady nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, poskytnutých Královéhradeckému kraji nebo jím pověřené organizaci správy a údržby silnic, samostatně za každý rok v období let 2014 až 2018, s vyčíslením kolik finančních prostředků bylo v každém roce poskytnuto do rozpočtu kraje a kolik bylo převedeno přímo do rozpočtu pověřené organizace správy a údržby silnic.

2. Výše výdajů Královéhradeckého kraje na dopravní obslužnost za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. Jedná se mi o takové složení výdajů, které mají být od roku 2017 již souhrnně evidovány ve zvláštním paragrafu 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami.

Informace budou využity při zpracování diplomové práce na Vysoké škole báňské, Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-28/OP/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byly požádány věcně příslušné odbory – odbor investic a odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/).

Odbor investic krajského úřadu k Vašemu dotazu poskytl následující informace.

Výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za účelem financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje:

2015 299 200 000,00
2016 203 649 000,00
2017 218 746 000,00
2018 259 355 000,00

Další dotace poskytnuté ze SFDI:

Nové technologie 2016 1 852 000,00
Nové technologie 2017 2 229 000,00
Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny 2018 2 190 000,00

Všechny prostředky byly poskytnuty přímo kraji. Příspěvková organizace kraje zajišťující správu silnic II. a III. třídy od SFDI finanční prostředky neobdržela.

Odbor dopravy a silničního hospodářství poskytl k Vašemu dotazu informace ve formě tabulky, která je přílohou tohoto sdělení. V této tabulce jsou obsaženy informace jak o dopravní obslužnosti linkové, tak drážní.

Tuto odpověď Vám zasílám na Vámi uvedenou e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxx.

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

Soubory ke stažení