Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 08.02.2017

Poslední aktualizace: 17. 2. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
08.02.2017 KUKHK-IZ-19/VZ/2017 16.02.2017

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
Vnitra a krajský živnostenský úřad | Stížností a dozoru obcí |  Miroslava Hlavová | 472 | mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 08.02.2017

Vážená paní inženýrko,

dne 08.02.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o poskytnutí, cit.: „Studie proveditelnosti k projektu Nemocniční informační system Královéhradeckého kraje pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, tak, jak byla předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj k získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Dále žádám poskytnutí data, do kdy musí být vydáno rozhodnutí o schválení či neschválení této dotace.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. KUKHK-IZ-19/VZ/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor zdravotnictví krajského úřadu, který po seznámení se s obsahem Vaší žádosti uvedl následující.

Studie proveditelnosti k projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje je zveřejněna na internetových stránkách Královéhradeckého kraje – http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/nis/nemocnicni-informacni-system-kralovehradeckeho-kraje-98087/, a to v podobě, v jaké byla předložena jako součást žádosti o podporu v rámci výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu, oblast intervence 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

K Vašemu dalšímu požadavku na poskytnutí data, do kdy musí být vydáno rozhodnutí o schválení či neschválení dotace, sděluje krajský úřad následující skutečnost – dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu vydá Řídící orgán právní akt bez zbytečného odkladu.

Toto sdělení zasíláme, dle Vašeho požadavku, na Vámi uvedenou emailovou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

(dokument je elektronicky podepsán)

Autor: Miroslava Hlavová