Odpověď na žádost o informace doručenou dne 07.12.2017

14. 12. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: neuvedeno
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-118/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 12.12.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 07.12.2017

Vážený pane,

dne 07.12.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“)) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí informace – emailové kontakty měst a obcí pro Královéhradecký kraj.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-118/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Povinný subjekt po podrobném posouzení obsahu Vaší žádosti přistoupil k vyřízení Vaší žádosti dle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ odkazem na zveřejněnou informaci. Adresář obcí Královéhradeckého kraje je zveřejněn na webových stránkách kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/kralovehradecky-kraj/obce/adresar-obci-kraje-109/ s údaji obsahující název obce s odkazem na stránky obce, adresou obce, jménem starosty a odkazem na portál e-PUSU (e-portál územních samospráv), uvedením emailu a telefonu.

Dále ke zveřejněnému seznamu povinný subjekt uvádí, že od data 28.11.2011 je adresář obcí udržován pouze na základě oznámení obce a Královéhradecký kraj neručí za správnost údajů. Více údajů najdete na Portálu veřejné správy.

Informace Vám zasíláme elektronicky dle Vašeho požadavku na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního

(dokument je elektronicky podepsán)