Odpověď na žádost o informace doručenou dne 06.03.2019

27. 3. 2019 Autor: Vladimír Kučera

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 04.03.2019
NAŠE ZNAČKA (čj. nebo sp. zn.): KUKHK-IZ-27/OP/2019

VYŘIZUJE: Mgr. Vladimír Kučera
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 585
E-MAIL: vkucera@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 13.03.2019

Počet listů: 4
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 06.03.2019

Dne 06.03.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací:

 • „jaké metody používá dotčený orgán ochrany přírody při procesech územního plánování (porovnání s Nálezovou databází ochrany přírody vedenou Agenturou ochrany přírody a krajiny, rozhovory s občany, terénní šetření a pozorování apod.), aby nedošlo při tvorbě územních plánů ke kolizi se zájmy ochrany přírody
 • počtu řízení o výjimce dle ZOPK a jejich zkrácený popis (katastrální území, parcelní číslo, živočišné a rostlinné druhy, délka vyřízení řízení, stanovené podmínky), které byly vedeny kvůli vymezení zastavitelné plochy v návrzích územních plánů (proces přípravy územního plánu) v období od roku 2016
 • počet řízení a jejich zkrácený popis, při kterých orgán ochrany přírody vyžadoval vypracování biologického hodnocení (nově „hodnocení") dle ZOPK v období od roku 2016
 • celkových měsíčních nákladů zaměstnavatele („super hrubá mzda“) a počet zaměstnanců za období 01/2017 až 01/2019 na odborech:
  o územního plánování a stavebního řádu
  o životního prostředí a zemědělství“.

Úvodem k Vaší žádosti krajský úřad sděluje, že posouzením skutečného obsahu žádosti dospěl k závěru, že body 1. až 3. jsou žádostí o informace ohledně životního prostředí a proto tuto část žádosti vyřizoval a informace poskytoval podle zákona číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Bod 4., neboť požadované informace se netýkají životního prostředí, je žádostí o informace dle InfZ, kterou krajský úřad vyřizoval dle InfZ.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod spisovou značku KUKHK-IZ-27/OP/2019.

O předání požadovaných informací byly požádány věcně příslušné odbory krajského úřadu a to odbor životního prostředí a zemědělství a odbor kancelář ředitele (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/.

K 1. otázce jaké metody používá krajský úřad jako dotčený orgán ochrany přírody při procesech územního plánování, aby nedošlo při tvorbě územních plánů ke kolizi se zájmy ochrany přírody, uvedl odbor životního prostředí a zemědělství, že využívá údaje z platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, z Plánu nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území Královéhradeckého kraje, zpracovaného společností AGERIS s.r.o. v prosinci 2009, a z nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Portálu Informačního systému ochrany přírody.

Ke 2. otázce ohledně počtu řízení o výjimce dle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a jejich zkrácený popis, které byly vedeny kvůli vymezení zastavitelné plochy v návrzích územních plánů v období od roku 2016, odbor životního prostředí a zemědělství uvedl, že v tomto období krajský úřad žádné řízení o povolení příslušné výjimky nevedl.

Ke 3. otázce jaký byl počet řízení a jejich zkrácený popis, při kterých orgán ochrany přírody vyžadoval vypracování biologického hodnocení (nově „hodnocení“) dle ZOPK v období od roku 2016 odbor životního prostředí a zemědělství uvedl, že v tomto časovém období vedl krajský úřad celkem 22 řízení, kde uložil (popř. od 01.01.2018 požadoval), vypracování „biologického hodnocení“ ( od 01.01.2018 jen „hodnocení“ vlivu záměru na zájmy chráněné v části druhé, třetí a páté ZOPK).

Dne 13.03.2019 Vás telefonicky kontaktoval pan Ing. Miloš Čejka, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, se kterým jste se domluvil na rozsahu zkráceného popisu žádaných správních řízení.

Odbor životního prostředí a zemědělství tedy uvádí stručný popis žádaných správních řízení:

 • povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ustanovení § 56 ZOPK k realizaci záměru „D35 Sadová - Plotiště“ na pozemcích v k. ú. Sadová u Sovětic, Sovětice, Čistěves, Horní Dohalice, Lípa u Hradce Králové, Dlouhé Dvory, Rozběřice, Všestary, Rosnice u Všestar, Bříza u Všestar
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje a biotopu silně ohroženého živočišného druhu – bobra evropského (Castor fiber) na rybnících obhospodařovaných spol. Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 481 73 193
 • povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ustanovení § 56 ZOPK a současně vydání předchozího souhlasu k činnostem uvedeným v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněného území, přírodní památky Dědina u Dobrušky, dle ustanovení § 44 odst. 3 ZOPK k záměru „Dědina, Podbřezí – odstranění nánosů ř.km 35,570-35,620“ na pozemcích p.č. 895/8, 911/1 a 911/4 v k.ú. Podbřezí, v území PP Dědina u Dobrušky
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK k záměru „Chlumec nad Cidlinou – Cidlina, Bystřice – soubor přírodě blízkých protipovodňových opatření“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK k záměru „Stavební úpravy a udržovací práce, rybník ve Starých Nechanicích, rybník č. 1 – p. č. 482/10“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK k záměru „Stavební úpravy a udržovací práce, rybník ve Starých Nechanicích, rybník č. 2 – p. č. 2“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK k záměru „Severní terasy a Žižkovy sady“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK k záměru „Stavební úpravy a zateplení bytového domu Barákova 463-4, Jičín“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK k záměru „VD Jahodnice, odstranění nánosů“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK k záměru „Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren včetně přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK k záměru „Úmyslné usmrcování a rušení vydry říční“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK k záměru „Mechanické odstranění přemnožených porostů rákosin a jejich redukce z vodní plochy rybníků Smíchov a Holský“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 k záměru „Terénní úpravy na části p.p.č. 166/1 a 166/3 k.ú. Horní Olešnice“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 k záměru „Odběry vody pro ČEZ, elektrárna Poříčí“
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 k záměru „I/14 Úpice most 14-082“ v k.ú. Úpice.
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 k záměru „Most ev.č. TRU-227 přes říčku Ličnou, Libeč, ulice Starolibečská“ na pozemku p.č. 1751 v k.ú. Libeč
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 k záměru „Úpa Suchovršice, oprava zdi ř.km 35,200-35,620“ v k.ú. Suchovršice
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 k záměru „VN Horní a Dolní rybník – Nový Ples“ v k.ú. Nový Ples
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 k záměru „Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště“ v k.ú. Choustníkovo Hradiště
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 k záměru „MVN Vlčkovice, odstranění nánosů“ v k.ú. Dolní Vlčkovice
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 k záměru „Uložení přebytečné zeminy z rekonstrukce komunikací“ na pozemky p.č. 1101/6, pč. 1115, p.č. 1529/1 v k.ú. Velká Jesenice.
 • povolení výjimky podle ustanovení § 56 k záměru „Most ev.č. TRU-09, nádražní most přes Úpu, stavební údržba. Oprava ochranných límců pilíře P2 + opěry O3“ na pozemku p.č. 2362/1 v k.ú. Trutnov.

Ke 4. otázce odbor kancelář ředitele uvádí, že celkové měsíční náklady zaměstnavatele („super hrubá mzda“) za období 01/2017 – 01/2019 byly následující:

 • Odbor územního plánování a stavebního řádu – 27 417 486,-- Kč
 • Odbor životního prostředí a zemědělství – 52 851 325,-- Kč (s 1x Dohoda – 53 301 699,-- Kč)

Ohledně počtu zaměstnanců za období 01/2017 – 01/2019 odbor kancelář ředitele uvádí následující:

 • Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Průměr zaměstnanců v období - 19,54
  • Počet zaměstnanců k 31.01.2019 - 22
 • Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Průměr zaměstnanců v období - 42,64
  • Počet zaměstnanců k 31.01.2019 - 43

Odpověď Vám v souladu s Vaší žádostí zasíláme elektronicky na e-mailovou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí