Odpověď na žádost o informace doručenou dne 05.06.2018

12. 6. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 04.06.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-74/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 07.06.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 05.06.2018

Vážený pane doktore,

dne 05.06.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí seznamu všech obcí v Královéhradeckém kraji, jejich obecních či městských úřadů a zároveň jejich sídel. Požadované informace žádáte zaslat, pokud to bude možné, ve formátu Microsoft Excel.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-74/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

K Vašemu výše uvedenému požadavku Vás povinný subjekt odkazuje, v souladu s ustanovením § 6 odstavce 1 InfZ, na zveřejněnou informaci – adresář obcí Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/kralovehradecky-kraj/obce/adresar-obci-kraje-109/ (červená sekce, odkaz na informace pro obce, podsložka adresář obcí), zde je možno otevřít adresář i v souboru v typu Microsoft Excel 2003.

Krajský úřad považuje za nutné Vás ke zveřejněné informaci upozornit na úvodní poznámku k danému zveřejněnému adresáři obcí, která je ve znění, že od 28.11.2011 je adresář obcí udržován pouze na základě oznámení obcí a Královéhradecký kraj neručí za správnost a úplnost údajů. Více údajů najdete na elektronickém portálu územní samospráv ePusa: https://www.epusa.cz/. Krajský úřad nemá zákonem danou povinnost seznam obcí a jejich obecních úřadů svého území včetně kontaktů evidovat, aktualizovat a spravovat.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí