Odpověď na žádost o informace doručenou dne 03.03.2020

24. 3. 2020 Autor: Tomáš Hrnčíř

záplavové území

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 03.03.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-25/OP/2020

VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 518
E-MAIL: t.hrncir@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 18.03.2020

Počet listů: 5
Počet příloh: 3 - elektronické
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 03.03.2020

Vážený pane,

dne 03.03.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“), Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací (citace vč. případných chyb):

„1. O poskytnutí kopie dokumentu ze kterého je zřejmé, že dokument Q5_olesen.dwg (elektronická příloha č. j. KUKHK-IZ-10/OP/2020), který (podle informace poskytnuté Mgr. Alenou Koukalovou v č. j. KUKHK-IZ-16/OP/2020 ze dne 28. 02. 2020) Povodí Labe, státní podnik přiložilo k žádosti (PVZ/08/10960/Řa/3 ze dne 09. 04. 2008) o stanovení záplavového území významného vodního toku Olešenka povinnému subjektu a který vizualizuje následují obrázek,

olesenka1

se týká významného vodního toku Olešenka, a kde se v rámci uvedeného obrázku tento významný vodní tok nachází.

2. O poskytnutí kopie dokumentu ze kterého je zřejmé, že dokument Q20_olesen.dwg (elektronická příloha č. j. KUKHK-IZ-10/OP/2020), který (podle informace poskytnuté Mgr. Alenou Koukalovou v č. j. KUKHK-IZ-16/OP/2020 ze dne 28. 02. 2020) Povodí Labe, státní podnik přiložilo k žádosti (PVZ/08/10960/Řa/3 ze dne 09. 04. 2008) o stanovení záplavového území významného vodního toku Olešenka povinnému subjektu a který vizualizuje následují obrázek,

olesenka2

se týká významného vodního toku Olešenka, a kde se v rámci uvedeného obrázku tento významný vodní tok nachází.

3. O poskytnutí kopie dokumentu ze kterého je zřejmé, že dokument Q100_olesen.dwg (elektronická příloha č. j. KUKHK-IZ-10/OP/2020), který (podle informace poskytnuté Mgr. Alenou Koukalovou v č. j. KUKHK-IZ-16/OP/2020 ze dne 28. 02. 2020) Povodí Labe, státní podnik přiložilo k žádosti (PVZ/08/10960/Řa/3 ze dne 09. 04. 2008) o stanovení záplavového území významného vodního toku Olešenka povinnému subjektu a který vizualizuje následují obrázek,

olesenka3

se týká významného vodního toku Olešenka, a kde se v rámci uvedeného obrázku tento významný vodní tok nachází.

4. O poskytnutí kopie dokumentu ze kterého je zřejmé, že dokument AZ_olesen.dwg (elektronická příloha č. j. KUKHK-IZ-10/OP/2020), který (podle informace poskytnuté Mgr. Alenou Koukalovou v č. j. KUKHK-IZ-16/OP/2020 ze dne 28. 02. 2020) Povodí Labe, státní podnik přiložilo k žádosti (PVZ/08/10960/Řa/3 ze dne 09. 04. 2008) o stanovení záplavového území významného vodního toku Olešenka povinnému subjektu a který vizualizuje následují obrázek,

olesenka4

se týká významného vodního toku Olešenka, a kde se v rámci uvedeného obrázku tento významný vodní tok nachází.

5. Přiložilo Povodí Labe, státní podnik k žádosti PVZ/08/10960/Řa/3 ze dne 09. 04. 2008 mapu se zákresem záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a návrhem aktivní záplavové zóna v měřítku 1 : 10 000 digitální formě jak uvedl v č. j. 6572/ZP/2008 (Vyřizuje Eva Valterová) Ing. Zdeněk Štorek nebo Povodí Labe přiložilo jen čtyři soubory ve formátu *.dwg (jejichž obsah dokumentují čtyři výše uvedené obrázky), jak uvedla v č. j. KUKH-IZ-16/OP/2020 (Vyřizuje Mgr. Vladimír Kučera) Mgr. Alena Koukalová?

6. Na oficiálních webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsou uvedeny formáty, které tato slovutná instituce povoluje pro přijímání datových zpráv. Jedná se o

  • formát *.TXT (prostý text)
  • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (rich text format)
  • formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  • formát *.jpg, *.gif, *.jpe, *.jpeg, *.png (grafický formát)
  • formát *.pdf (Portable Document Format)

Nejsem si zcela jist, zda výše uvedeným úředníkům PS (jsou míněni ti, kteří nejsou schopni pochopit rozdíl mezi jednou digitální mapou se třemi zakreslenými záplavovými čarami a třemi jednotlivými záplavovými čárami uvedenými ve třech samostatných souborech bez mapy) je z toho zřejmé, že se mezi povoleným formáty nenachází formát *.dwg. Nicméně je tomu tak. Vzhledem k této skutečnosti žádám o poskytnutí následujících informací -

6a. Jakou formou předalo Povodí Labe, státní podnik povinnému subjektu čtyři soubory ve formátu *.dwg, když PS tento formát Krajský úřad Královéhradeckého kraje nepovoluje?

6a. Aby PS mohl vůbec zjistit, co mu vlastně Povodí Labe, státní podnik ve čtyřech souborech ve formátu *.dwg přiložených k žádosti č. j. 6572/ZP/2008 o stanovení záplavového území vodního toku přiložilo (aby mohl záplavové území stanovit), musel PS být legálním vlastníkem nějaké verze programového systému AutoCAD (ne jen programu, který umožní převod do formátu povoleného povinným subjektem, protože jinak by přílohy č. j. KUKHK-IZ-10/OP/2020 ve formátu *.dwg neposílal jako přílohy mailu). Vzhledem k této skutečnosti žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje byl před 26. 05. 2008 legálním vlastníkem nějaké verze programového systému AutoCAD.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod sp. zn. KUKHK-IZ-25/OP/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství (oddělení vodního hospodářství) a odbor kancelář ředitele (oddělení informatiky) krajského úřadu, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/).

Příslušné oslovené odbory krajského úřadu k jednotlivým bodům Vaší žádosti poskytly následující informace.

K bodu 1. Vaší žádosti:

Viz. příloha č. 1 a 2.

K bodu 2. Vaší žádosti:

Viz. příloha č. 1 a 2.

K bodu 3. Vaší žádosti:

Viz. příloha č. 1 a 2.

K bodu 4. Vaší žádosti:

Viz. příloha č. 1 a 2.

K bodu 5. Vaší žádosti:

Povodí Labe, státní podnik, předložilo společně se žádostí o stanovení záplavového území významného vodního toku Olešenka mapu se zákresem záplavového území v papírové verzi a soubory obsahující rozsah záplavového území ve formátu .dwg na DVD nosiči.

K bodu 6a. (první v pořadí) Vaší žádosti:

Na přenosném nosiči DVD.

K bodu 6a. (druhý v pořadí) Vaší žádosti:

Krajský úřad používá program ArcView firmy ESRI. Od roku 2004 ve verzi 9.0 a vyšší. Tento program umožňuje pracovat také s CAD soubory ve formátu DWG, DXF a DGN. V příloze (příloha č. 3) poskytujeme kopii předávacího dopisu a kopii 1 licence.

Tuto odpověď Vám zasíláme do Vaší datové schránky ID: xxxxxxxxxxxxxxxx.

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

Soubory ke stažení