Odpověď na žádost o informace doručenou dne 02.03.2020

24. 3. 2020 Autor: Tomáš Hrnčíř

záplavové území

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 02.03.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-24/OP/2020
VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř

ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 518
E-MAIL: t.hrncir@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 17.03.2020

Počet listů: 4
Počet příloh: 1 - elektronická
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 02.03.2020

Vážený pane,

dne 02.03.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“), Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací (citace vč. případných chyb):

„1. Na mapě 1:100 000 jsou jednotlivé, kterou poskytl PS v její papírové podobě, jsou jednotlivé záplavové čáry a aktivní záplavová zóna ZÚ značeny následujícím způsobem.

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 02.03.2020

Jedná se tedy o zcela jiné značení, než je uvedeno v mapě dostupné na webové adrese http://mapy.kr-kralovehradecky. cz/hv_map/vodni-hospodarstvi a základní mapy, do kterých jsou zakresleny záplavové čáry, se rovněž liší. Vzhledem k tomu, že na mapě dostupné na uvedené webové adrese je uveden copyright ČÚZK a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, žádám o poskytnutí informace, jaká instituce (a kdy) zpracovala základní mapu, do které jsou zakresleny záplavové čáry a aktivní záplavová zóna, jak ukazuje následující obrázek

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 02.03.2020

2. PS opakovaně poskytl (jednou prostřednictvím e-mailu a jednou na nosiči DVD, zbývá tedy už jen, aby je poskytl prostřednictvím datové schránky nebo, ještě lépe, prostřednictvím jeho nadřízené orgánu Ministerstva vnitra ČR) záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a aktivní záplavové zóny v digitální podobě Jestliže PS disponuje uvedenými čarami v digitální podobě, musí disponovat i digitální mapou (pořízenou Povodím Labem, státním podnikem), do které byly digitální záplavové čáry implementovány. Z tohoto důvodu žádám o poskytnutí kopie digitální mapy jejíž součástí byly, již mi v digitální formě poskytnuté záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a aktivní záplavové zóny v digitální podobě

3. Žádám o poskytnutí informace na základě jakého právního předpisu (vnitřní směrnice, směrnice, vyhlášky, nařízení vlády, zákona a jeho paragrafu, pokud má paragraf více odstavců, pak podle jakého konkrétního odstavce, pokud má odstavec více písmen, pak podle jakého konkrétního písmena) je v současné době stanovováno záplavové území v režimu opatření obecné povahy.

4. Jaká instituce (a podle jakého právního předpisu) vydává opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku.

5. Kdy poprvé, po stanovení záplavového území dokumentem č. j. 6175/ZP/2008 ze dne 25.06.2008, bylo nově stanoveno záplavové území významného vodního toku Olešenka v katastrálním území Olešnice v Orlických horách?

6. Kdy naposled, po stanovení záplavového území dokumentem č. j. 6175/ZP/2008 ze dne 25.06.2008, bylo nově stanoveno záplavové území významného vodního toku Olešenka v katastrálním území Olešnice v Orlických horách?“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod sp. zn. KUKHK-IZ-24/OP/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/).

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu k Vaší žádosti uvedlo následující informace.

Záplavové území bylo stanoveno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením vodníhohospodářství dne 26. 5. 2008 pod čj. 6275/ZP/2008 a to dle v té době platných předpisů (vsoučasné době je záplavové území stanovováno dle vodního zákona v režimu opatřeníobecné povahy).

Informace k jednotlivým bodům Vaší žádosti:

K bodu 1. Vaší žádosti:

Jedna se o Základní mapu ČR 1:10 000, kterou zpracovává, respektive aktualizuje cca 1- 2 x ročně Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Povodí Labe, státní podnik, záplavové území zapracovávalo do mapy aktualizované nejspíše v roce 2007. Tato data nejsou nikde uváděna ani nejsou předpisy požadována, aby byla uváděna. Záplavová území se zapracovávají do základní mapy, která je aktuální.

Dále uvádíme, že není důležité, jakou barvou je záplavové území vyznačeno, pokud u mapy je legenda

K bodu 2. Vaší žádosti:

Viz příloha.

K bodu 3. Vaší žádosti:

Na základě § 66 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonůvodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahuzpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace:

§ 66 vodního zákona

Záplavová území

(1) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí.

(2) V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

(3) Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

(4) Vodoprávní úřad, který záplavové území stanovil, zabezpečí zpřístupnění dokumentace a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.

(5) Pokud záplavová území nejsou určena, mohou vodoprávní a stavební úřady a orgány územního plánování při své činnosti vycházet zejména z dostupných podkladů správců povodí a správců vodních toků o pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi.

(6) Ministerstvo životního prostředí podle podkladů správců vodních toků zajišťuje vedení dokumentace o stanovených záplavových územích na území České republiky a zabezpečuje jejich evidenci v informačním systému veřejné správy.

(7) Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

(8) Při změnách záplavových území a jejich aktivních zón se odstavce 1 až 4 použijí přiměřeně.

K bodu 4. Vaší žádosti:

Opatření obecné povahy - stanovení záplavového území významného vodního toku – krajské úřady (§ 107 odst.1 písmeno o) vodního zákona:

o) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a jejich aktivní zóny a ukládat jim zpracování takového návrhu,

Opatření obecné povahy - stanovení záplavového území vodního toku – obce s rozšířenoupůsobností. (§ 106, odst. 1 vodního zákona):

(1) Působnost, která přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud ji zákon nesvěřuje jiným orgánům.

Je to dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

K bodu 5 Vaší žádosti:

Nebylo stanoveno.

K bodu 6 Vaší žádosti:

Nebylo stanoveno.

Tuto odpověď Vám zasíláme do Vaší datové schránky ID: xxxxxxxxxxxx.

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

z pověření Bc. Jana Macháčková
referent oddělení stížností a dozoru obcí

Soubory ke stažení