Odpověď na žádost o informace doručenou dne 02.03.2020 - odkaz na zveřejněné informace a poskytnutí informací

24. 3. 2020 Autor: Vladimír Kučera

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 02.03.2020
NAŠE ZNAČKA (čj. nebo sp. zn.): KUKHK-IZ-23/OP/2020

VYŘIZUJE: Mgr. Vladimír Kučera
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 585 
E-MAIL: vkucera@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 09.03.2020

Počet listů: 4
Počet příloh: 4 / listů: elektronické
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 02.03.2020 - odkaz na zveřejněné informace a poskytnutí informací

Vážená paní,

dne 02.03.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ze dne 02.03.2020, kterou se domáháte poskytnutí následujících informací (citace):

„V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

  •                                          -název projekt
  •                                          -popis projektu
  •                                          -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
  •                                          -finanční rozpočet projektu
  •                                          -plánovaný termín započetí projektu
  •                                          -předpokládaný termín výběrového řízení,  popř.výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Výše uvedené informace žádáte zaslat na e-mailovou adresu: …

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod sp. zn. KUKHK-IZ-23/OP/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byly požádány všechny dotčené věcně příslušné odbory krajského úřadu a to odbor kancelář hejtmana, odbor kancelář ředitele, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, odbor investic, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, odbor školství, odbor sociálních věcí, odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor zdravotnictví, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor kultury a památkové péče, odbor analýz a podpory řízení a oddělení majetkové, odboru organizačního a právního (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/).

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ, vzhledem k tomu, že žádost o poskytnutí informací směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, Vám povinný subjekt v zákonné lhůtě sděluje údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněných informací na internetových stránkách Královéhradeckého kraje. Dále Vám poskytujeme informace od níže specifikovaných odborů.

Odbory kancelář ředitele, dopravy a silničního hospodářství, ekonomický, regionálního rozvoje, grantů a dotací, školství, územního plánování a stavebního řádu, zdravotnictví, životního prostředí a zemědělství, kultury a památkové péče, analýz a podpory řízení uvedly, že investice v oblastech, které by spadaly do jejich působností, jsou řešeny ve spolupráci s odborem investic krajského úřadu a samostatné investice a projekty výše uvedené odbory nerealizují.

Hlavním odborem krajského úřadu, který má ve své gesci problematiku investic, projektů či rekonstrukcí je odbor investic, který k Vaší žádosti uvedl, že veškeré investiční akce realizované odborem investic jsou vždy schvalovány orgány kraje. Pro rok 2020 se jedná v tento okamžik o akce schválené v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje, kapitol 50 a 21.

Seznam schválených akcí v rámci kapitoly 50 rozpočtu je veřejně dostupný zde:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=312693 (viz příloha č. 4 Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2020)

Rozpis kapitoly 21 rozpočtu pro rok 2020 je dostupný zde:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/povinne-informace/Duvodova-zprava-k-navrhu-rozpoctu-KHK-na-rok-2020.pdf

Informace o zadaných nebo zadávaných veřejných zakázkách, v rámci kterých se investiční akce realizují, jsou dostupné zde:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Informace o dlouhodobém investičním záměru kraje jsou dostupné zde:

https://zakazky.cenakhk.cz/publication_index.html

Odbor sociálních věcí krajského úřadu odkázal na tiskovou zprávu k investicím, která byla zveřejněna dne 31.05.2019 s tím, že její obsah reaguje na usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1622/2019.

Zpráva je na této adrese: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-pripravuje-investice-do-socialnich-sluzeb-v-rozsahu-1-6-miliardy-korun-307451/. Odkaz na zmíněné jednání a usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je zde: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/usneseni-2012/-usneseni-z-21--zasedani-zastupitelstva-kralovehradeckeho-kraje--308082/.

Výše zmíněným usnesením byl schválen plán investic, který odbor sociálních věcí přiložil v příloze s tím, že v něm vyfiltroval informace, které spadají do požadovaného období (soubor Plán investic do roku 2022 - odbor sociálních věcí.xlsx).

Některé z těchto investic jsou již profinancované a často také vysoutěžené a obecně se jedná o nejrealističtější záměry, jejichž realizace je v podstatě jistá či už probíhá. Příslib jejich financování byl schválen usnesením č. ZK/23/1911/2019, které je dostupné zde http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/usneseni-2012/usneseni-z-23--zasedani-zastupitelstva-kralovehradeckeho-kraje-311110/. Přehled těchto investic opět odbor sociálních věcí přiložil v příloze (soubor Investice s příslibem financování - odbor sociálních věcí.pdf).

Odbor kancelář hejtmana krajského úřadu, uvedl k Vašim požadavků následující plánované investiční akce:

- J. M. - "REALIZACE A OTEVŘENÍ MUZEA HISTORICKÝCH VAH V MILOVICÍCH U HOŘIC PRO VEŘEJNOST" –  investiční dotace ve výši 50.000 Kč.

v roce 2019 vyčerpáno 4.222 Kč a v roce 2020 se vyčerpá zbytek, tedy 45.778 Kč.

- Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z.s. - Záchrana a renovace objektu Hrnčířova mlýna a jeho vybavení – investiční dotace ve výši 120.000 Kč

v roce 2019 nevyčerpáno nic, vše bude čerpáno v roce 2020

- PFERDA z.ú. - Auto pro Pferdu – investiční dotace ve výši 200.000 Kč

- PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. - Venkovní učebna – investiční dotace ve výši 200.000 Kč

- Římskokatolická farnost České Meziříčí - Rekonstrukce přízemí fary v Českém Meziříčí – dotace ve výši 200.000 Kč, z toho 100.000 Kč investiční

-  Město Kostelec nad Orlicí - Termokamera pro hasiče v Kostelci nad Orlicí –investiční dotace ve výši 50.000 Kč

- OBEC HEJTMÁNKOVICE - Mechanický vozík pro Martina Rozuma –  investiční dotace ve výši 50.000 Kč

- Tělovýchovná jednota Kraso Náchod z.s. - Tréninkové vybavení – investiční dotace ve výši 60.000 Kč

- Ing. arch. M. P. - Obnova dřevěné podlahy a tzv. zauhlovávacího patra historické cihelny v obci Šárovcově Lhotě - investiční dotace ve výši 29.000 Kč

Oddělení majetkové, odboru organizačního a právního krajského úřadu k Vaší žádosti poskytlo Plán oprav údržby pronajatého majetku Údržbě silnic KHK, a.s. (soubor 2-Plán_oprav_údržby_investic_do_nem_maj_KHK_pronajatého_ÚSKHK-2020 - oddělení majetkové.xlsx) a usnesení, kterým byl plán oprav schválen Radou Královéhradeckého kraje (soubor usnesení RK_39_2097_2019 - oddělení majetkové.pdf). Oddělení majetkové uvedlo, že dále se o veřejnou zakázku stará Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) - Regionální investiční a rozvojová agentura Královéhradeckého kraje a majetkové oddělení ji pak následně proplatí dle schváleného plánu oprav.

Dále oddělení majetkové odkázalo na následující veřejné zakázky:

Veřejná zakázka: Vypracování dokumentace "Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Rychnov nad Kněžnou"

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_5260.html

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6470.html

Tímto sdělením, odkazy na zveřejněné informace a dále poskytnutými informacemi, považuje povinný subjekt Vaši žádost o informace za vyřízenou.

V případě, pokud byste požadovala detailnější informace, přímo ve Vámi popsané struktuře, povinný subjekt uvádí, že bohužel nedisponuje materiály, které by samy o sobě obsahovaly všechny požadované kategorie, tak jak je ve své žádosti uvádíte. Povinný subjekt by musel vytvořit informace v požadované struktuře kompilací informací ze všech uvedených a zveřejněných zdrojů, což by bylo značně časově náročné.

Povinný subjekt upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 InfZ může požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli, Povinný subjekt může žádat také úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f/ InfZ, platný od 01.01.2018) je dostupný na internetových stránkách Královéhradeckého kraje zde: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/templates/15--sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-220/.

Odbor investic odhadl, že vytvoření informací v požadované struktuře kompilací ze zveřejněných informací by si vyžádalo minimálně 5 dní práce jednoho zaměstnance odboru, tedy 40 hodin práce zpoplatněné částkou 200,- Kč/hodinu.

Pokud byste shledala zveřejněné informace, na které Vás povinný subjekt tímto sdělením odkázal jako nedostatečné, podejte novou žádost o informace, na kterou bude povinný subjekt reagovat vyčíslením úhrady v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 InfZ.

Toto sdělení včetně příloh zasíláme na Vaši e-mailovou adresu:...

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

v z. Mgr. Vladimír Kučera v. r.
právník oddělení stížností a dozoru obcí

Soubory ke stažení