Odpověď na žádost o informace doručenou dne 01.03.2019

18. 3. 2019 Autor: Tomáš Hrnčíř

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 01.03.2019
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-25/OP/2019

VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 518
E-MAIL: t.hrncir@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 13.03.2019

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenoudne 01.03.2019

Vážený pane,

dne 01.03.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících:

„informací, které se týkají udělování pokut v roce 2018 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.:

1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.,

2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f)a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-25/OP/2019, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor kultury a památkové péče krajského úřadu, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/.

Oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče krajského úřadu k Vašemu požadavku poskytlo následující informace:

V roce 2017 ani 2018 nebyly odborem kultury a památkové péče uděleny žádné pokuty ve vztahu k archeologickým nálezům či památkám podle ustanovené § 35 nebo § 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí