Odpověď na dvě žádosti o informace doručené dne 22.01.2018 a dne 24.01.2018

31. 1. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 22.01.2018 a 24.01.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-11/OP/2018      KUKHK-IZ-14/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 31.01.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 0/ listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na dvě žádosti o informace doručené dne 22.01.2018 a dne 24.01.2018

Vážený pane magistře,

dne 22.01.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace: „Sdělení, zda odbor životního prostředí nechal dle mé žádosti z 18.12.2017 provést objektivní a nezávislé posouzení odevzdaného návrhu na vyhlášení a návrhu plánu péče o PP Čertovy hrady nadřízeným orgánem ochrany přírody, tedy Ministerstvem životního prostředí a odbornou institucí ochrany přírody – Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy. Pokud ano, žádám o přiložení naskenovaných posudků těchto institucí.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-11/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Dále obdržel krajský úřad dne 24.01.2018 Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace, citace: „Sdělení, zda je PP Čertovy hrady ke dni podání této žádosti označena v terénu dle vyhlášky č. 64/2011 Sb. pruhovým označením a dostatečným množstvím tabulí s malým státním znakem ČR a tabulí s uvedením kategorie zvláště chráněného území ve smyslu ust. § 10 citované vyhlášky (konkrétně odst. (1) písm. b) a odst. (4).

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-14/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

S ohledem na obsah Vašich požadavků uvedených v obou doručených žádostech (přírodní památka Čertovy hrady) a z důvodu procesní ekonomie přistoupil krajský úřad ke spojení vyřízení obou žádostí evidovaných pod čj. KUKHK-IZ-11/OP/2018 a KUKHK-IZ-14/OP/2018 a odpovídá jedním sdělením.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který k Vašim požadavkům týkajícím se přírodní památky Čertovy hrady uvedl následující.

K požadavku uvedenému v žádosti o informace doručené dne 22.01.2018 evidované pod čj. KUKHK-IZ-11/OP/2018, kde požadujete sdělení, zda odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu nechal podle Vaší žádosti ze dne 18.12.2017 provést objektivní a nezávislé posouzení odevzdaného návrhu na vyhlášení a návrhu plánu péče o PP Čertovy hrady Ministerstvem životního prostředí, popř. Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, a pokud ano, tak požadujete zaslání takového posouzení, odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu uvedl, že Vámi předaný Návrh na vyhlášení a návrh plánu péče nebyl tímto odborem krajského úřadu předán k posouzení Ministerstvu životního prostředí ani Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem bylo, že uvedené materiály nesplňovaly náležitosti stanovené vyhláškou číslo 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území a smlouvou o dílo, která byla v uvedené věci uzavřena mezi Královéhradeckým krajem a Vámi jako žadatelem; současně jste nenaplnil ani další podmínky smlouvy a neodstranil vady díla, k čemuž jste byl Královéhradeckým krajem vyzván (např. výzvou čj. KÚKHK-38646/ZP/2017 ze dne 05.01.2018). Navíc jste již podáním ze dne 18.11.2017 žádal o ukončení smluvního vztahu na zpracování díla. Na Vaši žádost Vám byl písemností krajského úřadu čj. KUKHK-7573/ZP/2017 ze dne 18.01.2018 navrácen Vámi zpracovaný návrh plánu péče i návrh na vyhlášení přírodní památky Čertovy hrady včetně dat na CD. K ukončení smluvního vztahu mezi Královéhradeckým krajem a Vámi došlo dohodou, která nabyla platnosti dne 23.01.2018; dohoda Vám byla zaslána k archivaci dne 25.01.2018 pod čj. KUKHK-7573/ZP/2017; smluvní vztah byl tímto ukončen. Pro úplnost je nezbytné uvést, že Ministerstvu životního prostředí ani Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR nepřísluší vstupovat do smluvních vztahů mezi územním samosprávným celkem a zhotovitelem díla.

K požadavku uvedenému v žádosti o informace doručené dne 24.01.2018 evidované pod čj. KUKHK-IZ-14/OP/2018, kde požadujete sdělení, zda je PP Čertovy hrady ke dni podání žádosti o informace označena v terénu dle vyhlášky číslo 64/2011 Sb., pruhovým značením s dostatečným množstvím tabulí s malým státním znakem ve smyslu citované vyhlášky, odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu uvedl, že zvláště chráněné území, přírodní památka Čertovy hrady není ke dni podání žádosti o informace označena v terénu odpovídajícím způsobem dle vyhlášky číslo 64/2011 Sb.

Poslední kontrola zaměřená na stav označení přírodní památky proběhla krajským úřadem v roce 2016 s tím, že území bylo označeno 1 tabulí s malým státním znakem, pruhové značení bylo shledáno jako poškozené, místy zcela chybějící a je nezbytné provést (znovu)vyhlášení přírodní památky podle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) tak, aby zřizovací právní předpis (tj. nařízení Rady Královéhradeckého kraje) - odpovídal platným právním předpisům (ZOPK; pozn.: přírodní památka byla vyhlášena v r. 1949). Nezbytným podkladem pro zahájení procesu vyhlášení zvláště chráněného území je dle ZOPK plán péče o toto území. Plán péče měl být zpracován v roce 2017, k vyhlášení přírodní památky s označením hranic dle vyhlášky číslo 64/2011 Sb. mělo dojít v roce 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že jste svým přístupem znemožnil řádné vyhotovení, předání a projednání plánu péče o přírodní památku s dotčenými subjekty, Královéhradecký kraj zřejmě přírodní památku vyhlásí až v závěru roku 2018, popř. v roce 2019, kdy bude zpracován nový plán péče jiným zhotovitelem a projednán návrh na vyhlášení se všemi dotčenými subjekty dle § 40 ZOPK. Do doby nového vyhlášení přírodní památky dojde pouze k označení přírodní památky novou tabulí s malým státním znakem.

Požadovanou informaci zasíláme na Vámi uvedenou elektronickou adresu.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního
(dokument je elektronicky podepsán)