Informace ohledně studie proveditelnosti obnovy železniční tratě Broumov – Otovice – Tlumačov

4. 8. 2011 Autor: Vladimír Kučera

Informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

V Hradci Králové dne 25. 7. 2011

Čj.: IZ-32/VZ/2011

Vážený pane,

dne 13. 7. 2011 byla hejtmanovi Královéhradeckého kraje panu Bc. Lubomíru Francovi doručena Vaše žádost o informace ze dne 11. 7. 2011 podaná podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen informační zákon ), ve které požadujete v deseti bodech informace ohledně studie proveditelnosti obnovy železniční tratě Broumov Otovice Tlumačov.

V souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle informačního zákona, článkem číslo 2 odst. 1, vyřizuje krajský úřad všechny žádosti o informace doručené orgánům kraje, tedy i hejtmanovi.

Proto mi hejtman, jako osobě stojící v čele krajského úřadu, předal Vaši žádost o informace k vyřízení. Žádost byla zaevidována odborem vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělením stížností a dozoru obcí pod čj. IZ"32/VZ/2011.

O stanovisko k Vaší žádosti jsem požádala odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury krajského úřadu, který k jejím jednotlivým bodům uvedl následující.

1. Datum předání vypracované studie proveditelnosti - dne 31. 5. 2011.

2. Smlouva o provedení studie byla podepsána dne 1. 2. 2011 hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem.

3. Finanční prostředky na tuto studii byly vyčleněny z kapitoly 39, z položky ostatní běžné výdaje, realizace koncepčních materiálů - dopracování a rozšíření koncepcí a rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2011 byl schválen usnesením zastupitelstva č. ZK/17/1185/2010. Rada kraje svým usnesením č. RK/27/1361/2010 uložila Helmutu Dohnálkovi, 3. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje zahájit práce na pořízení studie možností rozvoje dopravní infrastrulury v oblasti Náchodska a Broumovska, včetně studie proveditelnosti obnovy železničního spojení Česká republika - Otovice zastávka - st. hranice, financování v rámci kapitoly 39 .

4. Studie byla zpracována společností Dopravní projektování spol. s r.o., se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25361520.

5. Cena za vypracovanou studii proveditelnosti, tedy za zhotovení díla byla 380.500,- Kč + 20% DPH 76.100,- Kč. Celkem cena včetně DPH 456.600,- Kč.

6. Společnost na provedení studie byla vybrána dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. Jednalo se o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spadajících do 2. kategorie, kde předpokládaná hodnota dodávek a služeb byla v rozmezí od 200.000,- Kč do 800.000," Kč (bez DPH). Zadáním byla ředitelkou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, po předchozím odsouhlasení členem rady kraje panem Helmutem Dohnálkem, pověřena vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury krajského úřadu paní MgA. Martina Kulhavá.

Byli osloveni formou e-mailu 3 dodavatelé a to:

a) Dopravní projektování spol. s r.o., se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,

b) MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 15, 110 00 Praha,

c) SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,

a ti také nabídky předložili. Následně provedli kontrolu nabídek pan Helmut Dohnálek, pan Ing. Rostislav Jireš a pan Bc. Jiří Kučera.

7. O Výběru dodavatele rozhodovali:

a) pan Helmut Dohnálek,

b) pan Ing. Rostislav Jireš,

c) pan Bc. Jiří Kučera,

a kritéria pro hodnocení byla:

a) cenová nabídka - max. 35%,

b) navrhovaná doba plnění úkolu - max. 15%,

c) rozpracování zadané osnovy úkolu - max. 35%,

d) reference - max. 15%.

Nabídka společnosti Dopravní projektování spol. s r.o., obdržela 95% (ostatní 88%, resp. 67%) a uvedená firma byla navržena k podpisu smlouvy.

8. V další fázi pro obnovu trati je počítáno s nerušením trati v dotčeném úseku. Samospráva Královéhradeckého kraje a samospráva Dolnoslezského vojvodství dle dopisu hejtmana Ministerstvu dopravy ze dne 13. 7. 2011 deklarují mimořádný zájem na obnově a rozvoji dopravních spojení na společné česko-polské hranici. Za tímto účelem je i připravována zvláštní směrnice Evropské unie týkající se přeshraniční splupráce. Předpokládané investiční náklady rekonstrukce úseku Broumov (mimo) - Otovice zast. a obnova zrušené trati Otovice zast-st. hranice CZ/PL jsou 241.669 tis. Kč a návratnost za 11 let. Předpoklad financování "Operační program Česko-Polsko období 2014+.

Přímo ze studie vyplývá obecná informace ohledně financování.

Pro oblast železniční infrastruktury lze v rámci EU využít následující fondy:

Fond soudržnosti 2007 2013

Fond soudržnosti je určen pro podporu chudších států Evropské unie (nikoliv regionů) a v programovacím období 2007 2013 pomáhá 12 novým členským státům střední Evropy a Středomoří a také starším členským členům Evropské unie Řecku, Portugalsku a Španělsku.

V rámci Fondu soudržnosti je v České republice možné čerpat v období 2007 2013 z Operačního programu Doprava, na který je alokováno 5,77 mld. . Projekty financované z tohoto programu na železniční infrastrukturu se zaměřují především na modernizace, elektrifikace, racionalizace železničních tratí a také zavádění interoperability na železnicích České republiky.

Evropský fond pro regionální rozvoj 2007 2013

Evropský fond pro regionální rozvoj financuje především investiční projekty a je určen pro hospodářsky slabší regiony. V České republice lze v rámci tohoto fondu čerpat na železniční infrastrukturu v letech 2007 2013 z programů přeshraniční spolupráce a z některých regionálních operačních programů (ROP). V rámci těchto programů lze čerpat finanční prostředky na obnovu a rekonstrukci příhraničních tratí, modernizaci nebo výstavbu železničních zastávek, budování informačních systémů pro veřejnou dopravu apod.

Operační program doprava

V období 2007-2013 je finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava. Operačním programem doprava jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu. Operační program doprava je zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního významu, přičemž je v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. Operační program doprava je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005 2013 a dalšími strategickými dokumenty. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 2013

Je určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a zároveň pro přilehlé regiony Polska. Operační program přeshraniční spolupráce Česko Polsko spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů Evropské unie vyčleněno 219,46 mil. . Pro Českou republiku je z tohoto fondu vyčleněno 103 mil. (cca 2,6 mld. Kč). Operační program Česko Polsko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Cílem programu je podpora socio-ekonomického rozvoje území česko-polského příhraničí posilováním jeho konkurenceschopnosti a soudržnosti. Povinnou součástí projektů je spolupráce českého a polského partnera. V rámci programu lze podpořit např. projekty v oblasti dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí, podpory podnikání, inovací a cestovního ruchu, dále také vzdělávací, kulturní a společenské aktivity s přeshraničním dopadem.

9.V osobní dopravě je předpokládáno následující:

Je předpokládána nová osobní relace (Klodzko) Scináwka Średnia Broumov Meziměstí Mieroszów (Wałbrzych) a zpět.

V úseku Broumov Meziměstí pojedou nové spoje v poloze vybraných stávajících spojů osobní dopravy, takže rozsah dopravní nabídky zůstane v tomto úseku zachován.

K nárůstu osobní dopravy dojde v úseku Ścináwka Średnia Broumov a Meziměstí Mieroszów, kde v obou úsecích není osobní doprava t. č. provozována.

V pondělí až sobotu bude zaváděno 5 párů osobních vlaků (uvažována sólo motorová jednotka polského dopravce, hmotnost jednotky 70 t vstup pro výpočet jízdních dob).

V neděli zaváděny 4 páry osobních vlaků (uvažována sólo motorová jednotka polského dopravce, hmotnost jednotky 70 t vstup pro výpočet jízdních dob).

V úseku Broumov Meziměstí nedojde k nárůstu rozsahu dopravy, bude zachován stávající stav. Celkem 34 párů vlaků za týden - osobní přeprava.

V nákladní dopravě je předpokládáno následující:

Stávající relace v počtu 2 párů Pn vlaků Náchod Meziměstí Mieroszów Wałbrzych zůstanou zachovány.

Místní relace 1 pár manipulačního nákladního vlaku Meziměstí Broumov zůstane zachována.

Budou zavedeny nové relace, doprava kameniva z lomu Tłumaczów: Tłumaczów Broumov

Meziměstí Mieroszów (Wałbrzych) a zpět; případně Tłumaczów Broumov Meziměstí ( Náchod) a zpět.

V pondělí až čtvrtek a v sobotu předpokládáme zavádění 2 párů vlaků, v pátek 3 párů vlaků, dohromady 13 párů vlaků týdně.

V případě výkyvů těžby kamenolomu je možné zvýšit maximální rozsah dopravy až na 4 páry nákladních vlaků za den (což pokrývá maximální kapacitu železniční nakládky lomu).

Vlaky z lomu Tłumaczów budou vedeny jako ložené (přeprava kameniva), vlaky do lomu Tłumaczów budou vedeny jako vyrovnávkové (prázdné vozy).

Ložené vlaky budou o hmotnosti 1 600 tun, sestaveny z 20 čtyřnápravových vozů, vedeny přípřeží lokomotiv nezávislé trakce vstup pro výpočet jízdních dob.

Vyrovnávkové vlaky o hmotnosti 440 tun, sestaveny z 20 čtyřnápravových vozů vstup pro výpočet jízdních dob. Celkem 13 párů vlaků za týden - nákladní přeprava. Tedy poměr 2,6 ve prospěch osobní přepravy.

10. K roli Ing. Petra Tejkla uvedla společnost Dopravním projektování spol. s r.o. následující:

a) Společnost Dopravní projektování spol. s r.o. navázala kontakt s panem Ing. Petrem Tejklem při zpracování studie Dráhy Orlických hor. Pan Ing.Tejkl je příznivcem a propagátorem myšlenky Drah Orlických hor.

b) Vzhledem k odborným znalostem v oblasti marketingu, v oblasti dopravní a socioekonomické situace Královehradeckého kraje, byl pan Petr Tejkl přizván společností Dopravní projektování spol. s r.o. k příležitostné externí spolupráci při zpracování studie obnovy železniční trati Broumov - Otovice - státní hranice. Vlastního zpracování jednotlivých částí studie se nezúčastnil, tyto zpracovali pouze zaměstnanci společnosti Dopravní projektování spol. s r.o. Pan Ing. Petr Tejkl byl využíván pouze jako externí konzultant k výše uvedené odborné problematice.

S úctou

Stránka 2z 5

Stránka 1z 5