Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Informace o náhradě škody způsobené samosprávou při výkonu veřejné moci v samostatné působnosti podle zákona číslo 82/1998 Sb.

Poslední aktualizace: 21. 2. 2013

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
doručený dne 11.02.2013 IZ-13/VZ/2013 19.02.2013

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad | oddělení stížností a dozoru obcí  | Mgr. Vladimír Kučera | 585|  vkucera@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na Vaši žádost o informace doručenou dne 11.02.2013

Vážená paní,

dne 11.02.2013 byla Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“) prostřednictvím e-podatelny doručena Vaše žádost ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací o náhradě škody způsobené samosprávou při výkonu veřejné moci v samostatné působnosti podle zákona číslo 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“), konkrétně žádáte:

  1. Počet žádostí o náhradu škody evidované v roce 2012 proti:
  • Nezákonnému rozhodnutí dle § 20 odst. 1. a. 2 zák. č. 82/1998 Sb.
  • Nesprávnému úřednímu postupu dle § 22 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb.
  • Kolika žádostem bylo vyhověno
  • Celková výše náhrady škody
  1. Počet žádostí o regresní úhradu vůči státu v roce 2012 za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím
  • Kolik žádostem bylo vyhověno
  • Celková výše náhrady škody
  1. Využití § 24, zákona č. 82/1998 Sb., o nároku územního celku na regresní úhradu vůči osobám, které se podílely na vzniku škody

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. IZ-13/VZ/2013, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. S ohledem na obsah podání byla žádost předána všem dotčeným odborům krajského úřadu, aby poskytly potřebné podklady k jejímu vyřízení.

Na základě poskytnutých sdělení všech dotčených odborů krajského úřadu uvádíme následující:

Ad 1. Krajský úřad neevidoval v roce 2012 žádné žádosti o náhradu škody proti nezákonnému rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti dle ustanovení § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb.

Ad. 2. Krajský úřad neevidoval žádné žádosti o regresní úhradu vůči státu v roce 2012 za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím.

Ad. 3. Krajský úřad nevyužil ustanovení § 24 zákona č. 82/1998 Sb., týkající se nároku územního celku na regresní úhradu vůči osobám, které se podílely na vzniku škody.

Informace zasíláme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

Stránka 2 z 2

Autor: Vladimír Kučera