Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 29.11.2017

14. 12. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-115/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 13.12.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informacedoručené dne29.11.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 29.11.2017 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) s následujícím požadavkem na informace týkajících se veřejné zakázky „Komplexní integrace Krajského úřadu Královehradeckého kraje“ zadavatele Královéhradecký kraj, realizované v rámci projektu Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra výzvy č. 08 „IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“, registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07380, citace:

        „I.            Byla v souvislosti s výše uvedenými veřejnými zakázkami prováděna Vaším úřadem jakákoli kontrola, audit, prověřování, šetření, dozor, dohled či obdobná činnost (dále také jen „šetření“)?

      II.            Pokud šetření v souvislosti s výše uvedenými veřejnými zakázkami provedeno bylo, jaké byly důvody jeho provedení, co bylo jeho předmětem, jaké byly jeho závěry a jaká byla přijata opatření? Byly výstupem z uvedených šetření tzv. podezření na nesrovnalosti, případně tzv. potvrzené nesrovnalosti?

    III.            V souvislosti s předchozími dvěma otázkami si Vás dovoluji požádat o poskytnutí veškerých souvisejících dokumentů, zejména dokumentů obsahující závěry výše uvedených šetření.

    IV.            Dále si dovoluji požádat o poskytnutí kopií smluv o poskytnutí dotace, které se výše uvedených veřejných zakázek týkají, společně s veškerými dodatky a dalšími dokumenty, které mají na obsah těchto smluv vliv, včetně komunikace týkající se případného stanovení odvodů pro porušení rozpočtové kázně či rozhodnutí o krácení dotace.“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-115/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost byla vyřízena sdělením ze dne 12.12.2017.