Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 24.06.2018

12. 7. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-81/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 10.07.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 24.06.2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 24.06.2018 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), s požadavkem na poskytnutí následujících informací, citace textu (vč. chyb):

„1) Naskenovaný protokol z přejímacího řízení a smlouva o dílo na plán péče o PP Cidlinský hřeben (zadaný v roce 2017)

2) Naskenovaný protokol z přejímacího řízení a smlouva o dílo na plán péče o nPP Vejsplachy (zadaný v roce 2017).

3) Přehled managementových zásahů a opatření v PP Kalské údolí financovaných Královéhradeckým krajem za posledních 10 let, s uvedením realizátorů prací a jednotlivých nákladů za jednotlivé práce v daném roce s DPH.

4) Přehled managementových zásahů a opatření v PP Homoka financovaných Královéhradeckým krajem za posledních 10 let, s uvedením realizátorů prací a jednotlivých nákladů za jednotlivé práce v daném roce s DPH.“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-81/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením povinného subjektu ze dne 03.07.2018, včetně poskytnutí dokumentů: Smlouva o dílo na zpracování plánu péče o přírodní památku Cidlinský hřeben, Protokol o převzetí části díla - přírodní památka Cidlinský hřeben, Smlouva o dílo na zpracování plánu péče o přírodní památku Vejsplachy, Protokol o převzetí části díla - přírodní památka Vejsplachy.