Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 18.08.2017

Poslední aktualizace: 12. 10. 2017

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-80/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | oddělení stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 12.10.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0/ listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 18.08.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 18.08.2017 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se žadatel domáhal poskytnutí následujících informací, které mají sloužit pro potřeby občanské iniciativy s názvem Pankrácká výzva 2015 ze dne 01.09.2017, která se věnuje dodržování základních lidských práv a svobod vězněných občanů a snaží se legislativními návrhy zařadit Českou republiku mezi vyspělé evropské země, citace:

 • „1) Rekapitulace rozpočtu povinného subjektu za rok 2016, schválený rozpočet na rok 2017.
 • 2) Organizační struktura nadepsaného subjektu, organizační řád platný k 01.08.2017, schéma generálie managementu po úroveň vedoucího oddělní (jméno, příjmení, funkce, vznik funkce, rok narození) v aktuálním stavu.
 • 3) Počet zaměstnanců, a to plán i skutečnost za rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a k 01.08.2017.
 • 4) Personální složení Zastupitelstva, rady a dalších orgánů (komise, výbory apod.) v aktuálním stavu (jméno, příjmení, funkce, vznik funkce, rok narození, příp. politická příslušnost).
 • 5) Platové podmínky zaměstnanců (průměrný měsíční plat brutto) s vyčleněním platů top managementu za rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a k 01.08.2017 (postačí tabulky (účetního výkaznictví).
 • 6) Odměňování volených funkcí (komise, výbory apod.), právní předpisů, příp vnitřní předpis podle jednotlivých funkcí a časové dotace (postačí tabulky účetního výkaznictví) v roce 2016 a 2017.
 • 7) Vnitřní předpisy, týkající se:
  • a) poskytování zdravotní péče pro zaměstnance,
  • b) o zabezpečení BOZP,
  • c) o skladování a manipulaci nebezpečných látek,
  • d) o nakládání s komunálním odpadem,
  • e) o ochraně osobních údajů a dat (IT),
  • f) o poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb.).
  • 4) Jaké smluvní vztahy byly uzavřeny s externími spolupracovníky od roku 2010 do současnosti:
  • a) s advokáty,
  • b) s notáři,
  • c) se soudními exekutory,
  • d) s bezpečnostními agenturami:
   S uvedením názvu externisty, sídlo, IČ, právní vztah, počet nápadů – věcí za příslušný rok, finanční objem za příslušný rok, sazba odměňování, odpovědný zástupce povinného subjektu, délka trvání smluvního vztahu.
 • 9) Plán činnosti na rok 2017, rozsah dotací a příspěvků na činnost subjektů s veřejně prospěšnou činností, patronáty i jiná forma podpory neziskového sektoru za rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a plán na rok 2017 (postačí výroční zprávy).
 • 10) jaká zastoupení má povinný subjekt u orgánů Evropské unie a dalších zahraničních subjektů (typ zastoupení, adresa, odpovědná osoba, statut nebo organizační řád, rozpočet a doba trvání).“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-80/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Povinný subjekt s odkazem na § 17 odst. 1 InfZ a na svůj Sazebník úhrad a nákladů za poskytování informací sdělením ze dne 31.08.2017 žadateli oznámil, že za poskytnutí části požadovaných informací bude po žadateli požadovat úhradu s tím, že (zbylou) část informací povinný subjekt žadateli poskytuje v rámci předmětného sdělení. Následně povinný subjekt na 27 stranách detailně rozebral jednotlivé body žadatelovy žádosti. Body 3., 4., 5. a 10 a většinu bodu 8. žadatelovy žádosti povinný subjekt vyřídil v rámci svého sdělení, aniž by po žadateli požadoval jakoukoli úhradu. K ostatním bodům žadatelovy žádosti (tedy k bodům 1., 2., 6., 7. a 9.) se povinný subjekt vyjádřil a podrobně rozepsal, které dokumenty by bylo třeba vytisknout a kolik stran jednotlivé dokumenty mají. Co se týče bodu části bodu 8. a bodu 9. žádosti, povinný subjekt žadateli vysvětlil, že vyhledání informací nad rámec informací poskytnutých ve sdělení povinného subjektu bylo, resp. bude mimořádně rozsáhlé, a proto po žadateli požaduje úhradu za poskytnutí těchto informací.

Dne 14.09.2017 obdržel povinný subjekt podání žadatele, ve kterém s odkazem na ustanovení § 16a odst. 1 písmena d) InfZ nesouhlasil s výší úhrady sdělené podle ustanovení § 17 odst. 3 InfZ. Ve svém podání stěžovatel zejména nárokoval své ústavně zaručené právo na informace a uváděl, že primární povinností povinného subjektu je žádosti vyhovět. Stížnost byla postoupena sdělením ze dne 19.09.2017 nadřízenému orgánu, Ministerstvu vnitra ČR. Rozhodnutím nadřízeného orgánu ze dne 06.10.2017 byla výše úhrady za poskytnutí informací stanovená v oznámení povinného subjektu ze dne 31.08.2017 potvrzena.

 

Autor: Miroslava Hlavová