Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 06.12.2017 a doplněné dne 12.12.2017

3. 1. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-117/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 02.01.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informacedoručené dne06.12.2017 a doplněné dne 12.12.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 06.12.2017 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), doplněnou dne 12.12.2017, o poskytnutí informací týkajících se stavby „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, citace (včetně chyb):

  • „ - Jaký bude celkový trvalý zábor zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) v m2? 
  • - V jaké cenové relaci se pohybuje výkupní cena pozemku pro realizace výše uvedené stavby (Většina vlastníků pozemku již s odkupem souhlasila, zajímá mě tudíž konkrétní seznam výměr pozemků a částka za m2).
  • - Pokud bylo přistoupeno k výkupu pozemku i mimo trvalý zábor (tedy nejen pro pozemek pod silnicí), jaká byla relace výkupní ceny v tomto případě? Opět žádám o seznam výměr pozemků a částků za m2.“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-117/OP/2017, posoudil ji a konstatoval po jejím doplnění, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením ze dne 18.12.2017.