Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 04.03.2019

2. 4. 2019 Autor: Vladimír Kučera

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-26/OP/2019

VYŘIZUJE: Mgr. Vladimír Kučera
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 585
E-MAIL: vkucera@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 29.03.2019

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 04.03.2019

Dne 04.03.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v hlavičce odkazující na čj. KUKHK-STI-5/OP/2019 a KUKHK-24096/SKZ/2018-2, ve které žadatel žádal o poskytnutí následujících informací:

„1a. Žádám poskytnutí informace, v jakém právním předpisu je uveden a definován pojem vedení zastupitelstva obce, který je uveden ve výroku II dokumentu č. j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-10 ze dne 15. 05. 2018 a v dokumentu KUKHK-24096/SKZ/2018-2 ze dne 01. 08. 2018 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje?

1b. Kteří z členů zastupitelstva obce Olešnice v Orlických horách byli dne 29. 11. 2017 členy vedení zastupitelstva (bez ohledu na projednávání či neprojednávání jakéhokoliv přestupku), kterýžto termín je uveden ve výroku II. usnesení Městského úřadu Dobruška (č. j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-10), a který Krajský úřad Královéhradeckého kraje (v reakci na odvolání ze dne 29. 05. 2018) potvrdil rozhodnutím KUKHK-24096/SKZ/2018-2?

2.  Žádám o poskytnutí informace, který konkrétní paragraf, popř. odstavce, popř. písmeno zákona č. 106/1999 Sb. umožňuje povinnému subjektu vyřídit žádost, podanou podle uvedeného zákona, sdělením, že požadovaná informace (v tomto případě „Kteří z členů zastupitelstva nebyli 29. 11. 2017 členy vedení zastupitelstva obce a nebyli tedy, podle výroku II, č. j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-10 ze dne 15. 05. 2018, slovně uráženi?“

není podstatná (přesně uvedeno není podstatné, koho ze zastupitelů se měl týkat -  asi přestupek), protože se přestupek neprojednával. Tento postup zvolil Městský úřad Dobruška v dokumentu sp. zn. MUD 5605/2018 ODSVV/JL-2, č. j. PDMUD 31962/2018 a Krajský úřad Královéhradeckého kraje (jako nadřízený orgán) tento postup rozhodnutím KUKHK-STI-5/OP/2019-2 potvrdil.

3. Podle jakého konkrétního právního předpisu (vyhláška, zákon, popř. paragraf, popř. odstavce, popř. písmeno apod.) Krajský úřad Královéhradeckého kraje (jako nadřízený orgán) vydal Rozhodnutí KUKHK-STI-5/OP/2019-2, kterým potvrdil postup povinného subjektu, i když tento požadovanou neposkytl, žádost neodložil, ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti s důvodu její neexistence.

4. V bodu 3 žádosti ZI_MUD 600_30112/2018_003 bylo požadováno poskytnutí informace, „kde si mohu stěžovat na Městský úřad Dobruška, odbor dopravy a vnitřních věcí, že ve výroku II dokumentu č. j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-10 ze dne 15. 05. 2018 uvedl neexistující orgán, který měl být uražen.“.

Městský úřad Dobruška, odbor dopravy a vnitřních věcí, dokumentem ze dne 19. 12. 2018 poskytl následující „informaci“ –

viz stížnosti (zák. č. 500/2004 Sb.)

Toto sdělení Krajský úřad Královéhradeckého kraje (jako nadřízený orgán) potvrdil jako řádné poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., a proto žádám o poskytnutí informace u jaké instituce (úřadu, orgánu apod.) mohu podat stížnost podle zákona 500/2004 Sb. na Městský úřad Dobruška, odbor dopravy a vnitřních věcí, že ve výroku II dokumentu č. j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-10 ze dne 15. 05. 2018 uvedl neexistující orgán (vedení zastupitelstva), který měl být uražen.

5. Uvedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve výrokové části Rozhodnutí KUHK-24096/SKZ/2018-2, že mělo být uráženo vedení zastupitelstva, jak je uvedeno ve výroku II Usnesení č. j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-10 ze dne 15. 05. 2018 Městského úřadu Dobruška, odbor dopravy a vnitřních věcí?“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod spisovou značku KUKHK-IZ-26/OP/2019, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením povinného subjektu ze dne 19.03.2019, kterým byly požadované informace poskytnuty.