Doprovodná informace k žádostem o informace doručeným dne 14.11.2017 a 24.11.2017

7. 1. 2019 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-110/OP/2017, KUKHK-IZ-113/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 28.11.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádostem o informacedoručeným dne14.11.2017 a 24.11.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 14.11.2017 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) s následujícím požadavkem cit.:

„a) Kopie dopisu ( odpovědi ) na dopis ( výzvu ) Kateřiny Valachové, bývalé ministryně školství, mládeže a sportu, datovaný dne 17.03.2016, pod čj. č.j. MSMT-11012/2016-1, kterým se ministryně Valachová obrací na pana hejtmana Bc. Lubomíra France se žádostí o stanovení priorit v programu Podpora materiálně technické základny sportu 133510 pro rok 2016, když tyto informace měly být paní ministryni poskytnuty do 31.03.2016

b) Všechny případné přílohy ke shora uvedené odpovědi“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-110/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Následně dne 24.11.2017 obdržel krajský úřad další žádost dle InfZ od totožného žadatele, ve které se žadatel domáhal poskytnutí přílohy dopisu, který byl krajskému úřadu zaslán Kateřinou Valachovou, bývalou ministryní školství, mládeže a sportu, datový dnem 17.03.2016, čj. MSMT-11012/2016-1, který je vložen jako příloha Vaší žádosti. V předmětném dopisu je o této příloze zmínka v odstavci druhém, nicméně příloha Vám k touto dopisu Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy poskytnuta nebyla, a proto se obracíte se žádostí o poskytnutí dokumentu na krajský úřad.

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-113/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

S ohledem na související požadavky obsažené v obou podaných žádostech od jednoho žadatele - v první žádosti ze dne 13.11.2017 požadavek na poskytnutí odpovědi krajského řadu na dopis čj. čj. MSMT-11012/2016-1 ze dne 17.03.2016 a všech případných příloh a ve druhé žádosti ze dne 23.11.2017 požadavek na poskytnutí přílohy výše popsaného dopisu, krajský úřad vyřídil obě žádosti jedním sdělením ze dne 21.11.2017, vypraveným dne 28.11.2017.

Soubory ke stažení