Krizový štáb

30. 5. 2014 Autor: Jaroslav Jonák

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností jsou pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací. Předsedou krizového štábu kraje je hejtman.
- § 24b zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Krizový štáb svolává hejtman v případě, že:

 • - je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení, - je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
 • - jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, - je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • - jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek IZS, nebo
 • - je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události.

Krizový štáb kraje projednává  možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi kraje, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje a stálé pracovní skupiny KŠ. 

Stálá pracovní skupina KŠ při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání KŠ jehož je součástí.

Stálá pracovní skupina:

 • analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup řešení,
 • podává předsedovi krizového štábu návrh na způsob řešení, postup při ochraně obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového stavu; využívá při tom zejména havarijní plán, vnější havarijní plány a krizový plán,
 • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení a rozpracovává návrhy jejich využití,
 • organizuje spojení s krizovými štáby určených obcí, krajů a krizovým štábem Ministerstva vnitra,
 • zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události,
 • připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům, vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo mimořádné události,
 • organizuje ochranu obyvatel postiženého území včetně zajištění zásobování a humanitární pomoci,
 • zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat věcné prostředky.

Odborné skupiny stálé pracovní skupiny krizového štábu:

Skupina součinnosti a komunikace: součinnost a spolupráce s operačními a informačními středisky IZS (OPIS IZS), vyrozumívání orgánů veřejné správy a složek IZS o vzniklé situaci, přijatých opatřeních a o aktuálních změnách, sjednocení požadavků na zabezpečení provozu veřejných telekomunikačních služeb a radiového spojení, zejména organizace krizové komunikace pro danou situaci, provozování vyčleněných komunikačních prostředků a provádění údržby komunikačních prostředků, příprava a odesílání hlášení a jiných informačních relací KŠKhK jiným krizovým štábům, komunikační podpora všech členů KŠKhK při jejich činnosti.

Skupina týlového zabezpečení: sjednocení a zajištění požadavků na zásobování nasazených složek IZS a obyvatelstva v postiženém území veškerými potřebami materiálně technického zabezpečení, včetně zabezpečení stravovacích, ubytovacích, zdravotnických služeb (HOPKS), zajišťování havarijních služeb, finanční a ostatní ekonomické činnosti a rozbory.

Skupina analýzy situace a plánování: provedení analýzy konkrétní vzniklé krizové situace a prognózy dalšího vývoje, tvorba návrhu komplexu krizových a jiných opatření, sledování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti, dokumentování postupů při řešení krizové situace, monitoring a zabezpečování průzkumu v teritoriu.

Skupina nasazení sil a prostředků: soustřeďování informací o zásazích prostřednictvím OPIS, vedení přehledů o nasazení složek IZS a ostatních sil a prostředků, vedení přehledů o disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích, posuzování poskytování a vyžadování vnější (exteritoriální) pomoci.

Skupina ochrany obyvatelstva: poskytování přijímání a organizování humanitární pomoci, zabezpečení varování a informování obyvatelstva, organizování dekontaminace a označení nebezpečných oblastí, registrace pohřešovaných, identifikace a pohřbívání mrtvých osob, ochrana hospodářského zvířectva, ochrana vodních zdrojů, ochrana kulturních památek, sledování hygienicko-epidemiologické situace, pořizování centralizované evidence organizovaně nebo samovolně evakuovaných osob, zabezpečení odborné pomoci při radiačním nebo chemickém nebo biologickém nebezpečí, zabezpečení evakuace, ukrytí obyvatelstva, jeho nouzového ubytování, stravování, zabezpečení pitnou vodou a dalšími prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva.

Sekretariát KŠ: zabezpečení administrativního a ostatního servisu pro činnost KŠ, právní pomoc a zhodnocení činnosti KŠ.

Soubory ke stažení

 • Statut (pdf, 159 kB, 30.5.2014)

  Krizového štábu Královéhradeckého kraje

 • Jednací řád (pdf, 230 kB, 30.5.2014)

  Krizového štábu Královéhradeckého kraje

 • Schéma (pdf, 184 kB, 3.1.2017)

  Bezpečnostní rada, krizový štáb a stálá pracovní skupina