Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - 2017

11. 1. 2017 Autor: Marcela Konečná

Zkoušky se uskuteční v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové v počítačové učebně (místnost N1.22)

Zkoušku skládá žadatel před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého (pobytu) bydliště žadatele. Zkouška se koná na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství v počítačové učebně (místnost N1.22), která se nachází na Pivovarském náměstí 1245, ve vedlejší budově úřadu.
Termín je stanoven jednou měsíčně, začátek od 8.00 hodin.

Termíny konání zkoušky :

  •   7. února 2017
  •   7. března 2017
  •   4. dubna 2017
  •   2. května 2017
  •   6. června 2017
  •   5. září 2017
  •   3. října 2017
  •   7. listopadu 2017
  •   5. prosince 2017

Přihláška musí mít písemnou formu, podaná osobně nebo zaslaná na adresu dopravního úřadu dopisem (adresa: Královéhradecký kraj, oddělení dopravy, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové), faxem (fax: 495 817 336) nebo emailem na posta@kr-kralovehradecky.cz a musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, rodné číslo, místo trvalého pobytu, druh silniční dopravy a předměty, z kterých chce uchazeč zkoušku skládat. Přihlášku je nutné opatřit datem podání a vlastnoručním podpisem a telefonním číslem. Přihlášku lze při splnění požadovaných obsahových náležitostí formulovat volně nebo použít formulář (viz. Soubory ke stažení).

Uchazeč je povinen přihlásit se ke zkoušce tak, aby písemná přihláška měla datum podacího razítka podatelny úřadu nejméně 10 dnů před termínem zkoušky. Pokud tento termín nebude ze strany uchazeče dodržen, případně přihláška nebude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, dopravní úřad si vyhrazuje právo, že nemusí být ke zkoušce připuštěn.

Další informace o zkouškách lze získat telefonicky, či osobně na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, odboru dopravy.

Aktuální testové otázky a případové studie ke zkoušce odborné způsobilosti dopravce naleznete na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Soubory ke stažení