Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - 2020

18. 11. 2019 Autor: Jana Šafářová

Zkoušky se uskuteční v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové v počítačové učebně (místnost N1.22).

Zkoušku skládá žadatel před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého (pobytu) bydliště žadatele.

Termín je stanoven jednou měsíčně, začátek od 8.00 hodin.

Termíny konání zkoušky:

  • 14. ledna 2020
  • 11. února 2020
  • 17. března 2020
  • 7. dubna 2020
  • 5. května 2020
  • 2. června 2020
  • 1. září 2020
  • 6. října 2020
  • 3. listopadu 2020
  • 8. prosince 2020

Přihláška musí mít písemnou formu, podaná osobně nebo zaslaná na adresu dopravního úřadu dopisem (adresa: Královéhradecký kraj, oddělení dopravy, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové), faxem (fax: 495 817 336) nebo emailem na posta@kr-kralovehradecky.cz a musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, rodné číslo, místo trvalého pobytu, druh silniční dopravy a předměty, z kterých chce uchazeč zkoušku skládat. Přihlášku je nutné opatřit datem podání a vlastnoručním podpisem a telefonním číslem.

Přihlášku lze při splnění požadovaných obsahových náležitostí formulovat volně nebo použít formulář (viz. Soubory ke stažení).

Uchazeč je povinen přihlásit se ke zkoušce tak, aby písemná přihláška měla datum podacího razítka podatelny úřadu nejméně 10 dnů před termínem zkoušky. Pokud tento termín nebude ze strany uchazeče dodržen, případně přihláška nebude obsahovat všechny uvedené náležitosti, dopravní úřad si vyhrazuje právo, že nemusí být ke zkoušce připuštěn.

Další informace o zkouškách lze získat telefonicky, či osobně na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, odboru dopravy.

Soubory ke stažení